Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2012

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்- மெய் உணர்தல்-Knowledge of the True- Perception du vrai -351- 360.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-மெய் உணர்தல்- Knowledge of the True-Perception du vrai-351-360. பொருள்அல்ல வற்றைப் பொருள்என்று உணரும் மருள்ஆம் மாணாப் பிறப்பு. 351
மெய்ப்பொருள் அல்லாதவற்றை மெய்ப்பொருள் என்று தவறாக உணர்கின்ற மயக்க உணர்வால் சிறப்பில்லாத துன்பப் பிறவி உண்டாகும் .
எனது கருத்து :
சிலபேரைப் பாத்தியள் எண்டால் கிழமையிலை ரெண்டு மூண்டுதரமாவது குதிரைக்கு காசு கட்டிக்கொண்டும் , லொட்டோ சுறண்டியும் வெட்டிக்கொண்டும் நிப்பினம் . இவையளை ஏன் இப்பிடி காசை சிலவளிக்கிறியள் ?? எண்டு கேட்டால் , " விட்ட காசை இப்ப எடுக்கிறன் பார் " எண்டு சொல்லுவினம் . ஆனால் வாழ்கையிலை விட்டதை எடுக்கமாட்டினம் . இவைக்கு குதிரையை ஓட்டிறது மனுசன் எண்டும் , லொட்டோ மெசின்தான் நிகழ்தகவு லை முடிவு செய்யும் எண்டு தெரியாமல் இல்லை . இப்பிடிப் பட்ட காயளை எளிய பிறப்புகள் எண்டு சொல்லலாம் .
Of things devoid of truth as real things men deem;- Cause of degraded birth the fond delusive dream! 
L’illusion qui fait prendre la chimère pour la réalité, engendre la naissance sans gloire.
இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி மா…

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- துறவு-Renunciation-Du renouncement-341-350.

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- துறவு-Renunciation-Du renouncement-341-350.

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இலன். 341
ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ ,அந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை
எனது கருத்து :
ஒருத்தனுக்குப் பிடிச்ச சனியள் மூண்டு மண் , பொன் , பெண் . இந்த மூண்டு சனியும் ஒருத்தனை உண்டு இல்லை எண்டு ஆக்கிப்போடும் . இதுகளிலை பற்றை வைக்காமல் விட்டால் அவனுக்கு துன்பம் வராது எண்டு ஐயன் சொன்னாலும் , இந்தக்காலத்திலை முற்றுந்துறந்த துறவியளாலேயே இந்தப் பெண் எண்ட பற்றை விடேலாமல் கிடக்கு......... நம்ம காஞ்சி பெரியவாளும் , பிரேம்ஸ்சும் , நித்தியும் படுகிற பாடுகளைப் பாக்கிறியள் தானே ???
From whatever, aye, whatever, man gets free, From what, aye, from that, no more of pain hath he!
Si l’on renonce à un objet quelconque, celui-ci ne cause aucune douleur au renonçant.
வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின் ஈண்டுஇயற் பால பல. 342
துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கையை விரும்பினால் , ஆசைகளையெல்லாம் விட்டுவிடவேண்டும் . அப்படி விட்டுவிட்டபின் இவ்வுலகில் அடையக்கூடிய இன்பங்க…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்- இன்னா செய்யாமை- Not doing Evil-Ne pas faire de mal-311-320.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-இன்னா செய்யாமை-Not doing Evil-Ne pas faire de mal-311-320.


சிறப்புஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா செய்யாமை மாசற்றார் கோள். 311
சிறப்பத் தருகின்ற பெருஞ்செல்வத்தைப் பெறுவதாக இருந்தாலும், பிறர்க்குத்துன்பம் செய்யாதிருத்தலே மாசற்றவரின் கொள்கையாகும்
எனது கருத்து :
நீங்கள் சொல்லுறது சரிதான் ஆனால் இப்ப உள்ள நிலமையில இப்பிடிபட்ட ஆக்களை தேடிப் பிடிக்கிறது கஸ்ரம் . செல்வந்தனாய் வருகினமோ இல்லையோ தனக்கு சகுனப்பிழையெண்டாலும் பறவாயில்லை மற்றவனுக்கு மூக்கு உடைஞ்சால் சரி எண்ட நிமையள்தான் இப்ப இருக்கிற சனத்திட்டை .
Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure, No ill to do is fixed decree of men in spirit pure.
Certes, on peut acquérir la richesse qui procure les honneurs en faisant du mal au prochain. Ne jamais faire de mal au prochain est la qualité des hommes sans tâche.
கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்துஇன்னா செய்யாமை மாசற்றார் கோள். 312
பகையினால் தீங்கு இழைப்பவனுக்கும் திரும்பத் துன்பம் செய்யாதிருத்தல் , நல்லோர்களின் பண்பாகும் .
எனது கருத…

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்-வெகுளாமை-The not being Angry- Ne pas s’emporter-301-310.

அறத்துப்பால்து-துறவறவியல்-வெகுளாமை- The not being Angry -Ne pas s’emporter-301-310.


செல்இடத்துக் காப்பான் சினம்காப்பான் அல்இடத்துக் காக்கின்என் காவாக்கால் என்.301
மெலியார் இடத்து சினம் வராமல் காப்பவனே அருள் காப்பவன் . பலிக்காத இடத்தில் காத்தால் என்ன? காக்காவிட்டால் என்ன?
எனது கருத்து:
ஒருத்தனை விட குறைஞ்ச தகுதி தராதரத்தில இருக்கிறவையிட்டை கோபப் படமால் இருக்கிறவன் தான் கண்டியளோ உண்மையில கோபத்தை அடக்கிறவன் . பருப்பு அவியாத இடத்தில் கோபப்பட்டாலும் ஒண்டுதான் கோபப்படாட்டிலும் ஒண்டுதான் .
Where thou hast power thy angry will to work, thy wrath restrain;Where power is none, what matter if thou check or give it rein?
Se garder de la colère, là où elle peut produire effet est méritoire. Qu’importe de prendre ou de perde patience, là où la colère doit échouer?
செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்இடத்தும் இல்அதனின் தீய பிற.302
வலியாரிடத்தில் சினம் கொள்வது தீமையில் முடியும் . மெலியவரிடத்தில் சினம் கொள்வது இம்மையில் பழியும் மறுமையில் பாவமும் பயக்கும்
எனது கருத்து:
உங்கடை பருப்பு அவியாத இடத்திலை உங்கடை க…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல் வாய்மை-Veracity- La Véracité - 291- 300.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-வாய்மை-Veracity-La Véracité -291-300. 

வாய்மை எனப்படுவது யாதுஎனின் யாதுஒன்றும் தீமை இலாத சொலல். 291
உண்மையென்று கூறப்படுவது எது என்றால், மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீமை தராத சொற்களைக் கூறுதலேயாகும்
எனது கருத்து:
மற்றவைக்கு ஒரெப்பனும் தீமை செயாத மாதிரி ஒரு சொல்லை சொல்லுறது தான் உண்மையான உண்மையாம் . இது இந்தக்காலத்தில நடக்கிற காரியமோ ?? மற்ற ஆக்களுக்கு தீமை வராத சொல்லை சொல்லிறது தான் உண்மையெண்டால் ஊமையாத்தான் இருக்கவேணும் .
You ask, in lips of men what 'truth' may be; 'Tis speech from every taint of evil free.
Qu’est ce que la véracité? C’est proférer des paroles qui ne puissent causer aucun mal.
பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த; புரைதீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனின். 292
பொய்மைச் சொற்களும் குற்றமற்ற நன்மையைப் பிறர்க்குத் தருமாயின்,வாய்மைச் சொற்கள் நல்வழி பெறும்
எனது கருத்து:
எனக்கு இதில உடன்பாடில்லை . ஒருகதைக்கு ஆளாளுக்கு தான் சொல்லுற பொய்யால நன்மை வரும் எண்டு பொய்சொல்ல வெளிக்கிட்டால் என்ன செய்யிறது??
Falsehood may take the place of truthful word, If blessing, fr…

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்-கள்ளாமை-The Absence of Fraud -Ne pas voler- 281-290.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல் கள்ளாமை-The Absence of Fraud-Ne pas voler-281-290. 
எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்துஒன்றும் கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. 281
பிறரிடம் பழிசொல் கேட்க்காமல் உலகில் வாழ விரும்புகின்றவன் பிறர்பொருளைக் கவரும் எண்ணம் உள்ளத்தில் தோன்றாதவாறு தன்னைக்காத்துக் கொள்ள வேண்டும்
எனது கருத்து :
இப்பிடிப் பட்ட ஆக்கள் இண்டைக்கு இல்லையெண்டே சொல்லலாம் உங்களை ஒருத்தர் பிழை சொல்லக்கூடாது எண்டு நீங்கள் விரும்பினால் மற்றவைக்கு சொந்தமான சாமானுகளை மனசாலையும் நீங்கள் களவெடுக்க கூடாது கண்டியளோ
Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, Let him from every fraud preserve his spirit pure.
Que celui qui est considéré de tous, comme désirant son salut et non comme le méprisant garde son cœur contre toute appropriation frauduleuse d’un objet quelconque!
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே; பிறன்பொருளை கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். 282
குற்றமான செயல்களை மனதால் நினைப்பதும் பாவம் ஆதலால் பிறன் பொருளை அவனுக்குத் தெரியாமல் வஞ்சனையால் கவர்ந்து கொள்வோம் என்று நினைத்தலும் கூடாது
எனது கருத்து :
எனக்கு தெரிஞ்ச…