Skip to main content

பொருட்பால் - அரசியல் - ஊக்கம் உடைமை-Energy- De l'énergie- 590-600.


பொருட்பால்-அரசியல்-ஊக்கம் உடைமை- Energy- De l'énergie-590-600. 

உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதுஇல்லார்
உடையது உடையரோ மற்று. 591

ஊக்கம் உடைமையே "உடையவர் " என்று சொல்லப்படும் சிறப்புக்கு உரியது .ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் உடையவர் அல்லர் .

எனது கருத்து: 

சரி ஊக்கம் இருக்கிற ஆக்கள்தான் உடையவர் எண்டால், வேலை வெட்டி இல்லாமல் பரம்பரை சொத்திலை பண்ணையார் விளையாட்டு காட்டுறவையையும் "உடையார்" எண்டுதான் ஊரிலை சொல்லுறவை. அவைக்கு இந்த காசுகள் எங்கை இருந்து வருகுது எண்ட விசையமெல்லாம் தெரியாது. அவையளை எப்பிடி ஊக்கம் உள்ளவை எண்டு எடுக்கிறது ஐயா ?

Tis energy gives men o'er that they own a true control;
They nothing own who own not energy of soul.

Ceux que l'on appelle possédants sont ceux qui ont de l'énergie. Ceux qui n'en ont pas deviendront-ils possédants, quoi qu'ils possèdent autre chose ?

உள்ளம் உடைமை உடைமை; பொருள்உடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும். 592

ஊக்கம் உடைமையே ஒருவனுக்கு நிலையான செல்வம் .ஏனைய பொருள் வளத்தைப் பெற்றிருந்தாலும் அவை நிலைத்து நில்லாமல் அழிந்து விடும் .

எனது கருத்து: 

மன உறுதியோ காசு பணமோ மட்டும் ஒருத்தனுக்கு இருந்தால் காணாது. அதுக்குமேலை காலம் எண்ட கணக்கும் இருக்குது கண்டியளோ .எங்களுக்கும் எல்லாம் இருந்தும் காலப்பிழையாலை கந்தறுந்து போய் இருக்கிறம். 

The wealth of mind man owns a real worth imparts, Material wealth man owns endures not, utterly departs.

La possession de l'énergie est une possession durable; celle des autres biens est éphémère.

ஆக்கம் இழந்தேம்என்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார். 593

உறுதியான ஊக்கத்தைத் தம் கைப்பொருளாகக் கொண்டவர்கள், செல்வம் இழந்து விட்ட காலத்திலும் இழந்து விட்டோம் என்று வருந்த மாட்டார்கள் .

எனது கருத்து: 

என்னதான் பிரச்சனை வந்தாலும் பிரையாசி ஒருக்காலும் கிறுங்க மாட்டான் . இதை என்னமொரு வழியாலையும் சொல்லலாம் உழுகிற மாடு எங்கையும் உழும் .

'Lost is our wealth,' they utter not this cry distressed,
The men of firm concentred energy of soul possessed.

Ceux qui ont une force de volonté solide, ne perdent pas la tête par la perte de la richesse.

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவுஇலா
ஊக்கம் உடையான் உழை. 594

தளர்ச்சியிலா ஊக்கம் உடையவனிடம் , செல்வம் வழி கேட்டுக் கொண்டு வந்து சேரும் .

எனது கருத்து: 

காசுபணம் ஊக்கம் உள்ளவனைத்தான் போய் சேருமெண்டால் வேலைவெட்டியில்லாத மொள்ளமாரி முடிச்சவிக்கியளிட்டை எப்படி ஐயா காசுபணம் போய் சேருது ??

The man of energy of soul inflexible, Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell.

La prospérité demanda le chemin et se rend chez celui qui a uns énergie inébranlable.

வெள்ளத்து அணைய மலர்நீட்டம், மாந்தர்தம்
உள்ளத்து அணையது உயர்வு. 595

தண்ணீரிலே மலரும் பூவின் தாளினுடைய நீளம் ,தண்ணீர் உயரத்துக்கு இருக்கும் .அதே போல் மனதில் ஊக்கம் உள்ள அளவுக்கு உயர்வு இருக்கும் .

எனது கருத்து: 

ஐயா நல்ல உதாரணம் தந்திருக்கிறியள் நல்ல விசயம்தான் . ஆனால் சனம் இப்பவெல்லாம் திறந்து பிடிச்சால் காசு கொட்டவேணும் எண்டுதான் நிக்குதுகள். அதாலை இந்த லொட்டோ வெட்டுறது குதிரை ஓடுறது எண்டு சனம் காசைக் கரியாக்குது .

With rising flood the rising lotus flower its stem unwinds;
The dignity of men is measured by their minds.

La longueur des tiges des fleurs aquatiques est la mesure de la profondeur de l'eau : ainsi la grandeur est la mesure de la force de volonté de l'homme.

உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுஉள்ளல்; மற்றது
தன்னினும் தன்னாமை நீர்த்து. 596

ஒருவர் தாம் செய்யும் கருதும் எதனையும் உயர்ந்ததாகவே நினைக்கவேண்டும் .அதனை முடிக்க முடியாவிட்டாலும் உயர்வாக எண்ணுவதை விட்டுவிடக் கூடாது .

எனது கருத்து: 

உங்கடை கருத்துக்கு நான் மதிப்பு தாறன் . ஆனால் ஊக்கமே இல்லாமல் கற்பனையிலை ஒண்டை பற்றி கோட்டை கட்டினால் மற்றவங்கள் லூசன் எண்டு சொல்ல மாட்டாங்களோ ??

Whate'er you ponder, let your aim be loftly still, Fate cannot hinder always, thwart you as it will.

Que la pensée constante (du Roi) aille à son élévation.
Même, en cas d'insuccès, elle devient une qualité naturelle. 

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர்; புதைஅம்பின் 
பட்டுப்பாடு ஊன்றும் களிறு. 597

யானை அம்புகளால் புண்பட்டாலும் மனம் தளராமல் தன் பெருமையை நிலை நிறுத்தும் . அது போல ஊக்கமுடையவர்கள் தம் உயர்வுக்கு அழிவு வந்த போதிலும் மனம் தளராமல் தம் பெருமையை நிலைநாட்டுவர்.

எனது கருத்து: 

இது கொஞ்சம் ஓவர் போலைதான் எனக்கு படுகுது யானை அடிபட்டு விழுந்து கிடக்கிற நேரம் அதின்ரை பெரிய உடம்பாலை ஒண்டும் செய்யேலாது. இதே மாதிரி ஒருத்தன் பெரிய இடத்திலை இருந்து இருந்தாபோலை கீழை விழுந்தால் ஒருத்தனும் திரும்பி பாக்கமாட்டான் .

The men of lofty mind quail not in ruin's fateful hour,
The elephant retains his dignity mind arrows' deadly shower.

L'éléphant se tient plus fermement, lorsqu'il est blessé d'une flèche pénétrante: ainsi l'homme énergique maintient sa grandeur sans se laisser abattre par l’insuccès. 

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னும் செருக்கு. 598

ஊக்கம் இல்லாத அரசர் இவ்வுலத்தாருள் யாம் வன்மையுடையோம்( வள்ளல் ) என்று தம்மைத் தாம் மதித்தலை பெறார் .

எனது கருத்து: 

இண்டையான் காலத்திலை உண்மையை விட பொய் சொல்லிபாருங்கோ பிளைப்பியள். உங்களிட்டை உக்கம் இருக்கோ இல்லையோ எண்டதெல்லாம் உள்பிரச்சனை .

The soulless man can never gain Th' ennobling sense of power with men.

Parmi les habitants de ce monde ceux qui n'ont pas de l'énergie, n’ont pas l'estime de leur propre puissance. 

பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின். 599

யானை பருத்த உடம்பை உடையது ;கூர்மையான கொம்புகளை (தந்தங்களை )உடையது .ஆயினும் ஊக்கமுள்ளதாகிய புலி தாக்கினால் அதற்கு அஞ்சும் .

எனது கருத்து: 

யானை எப்பிடிப்பட்டது எண்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அதுக்கு புலி ஊக்கத்தோடை கிட்ட வந்தால் பயமாம் யானைக்கு மட்டுமே பயம், சிங்கத்துக்கும் தான் பயம் இருந்திது .

Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed,
When tiger threatens shrinks away alarmed.

L'éléphant est le plus gros (des quadrupèdes); il a aussi des défenses effilées ? Il a peur cependant du tigre qu'il rencontre.

உரம்ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை; அஃதுஇல்லார்
மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு. 600

ஊக்க மிகுதியே ஒருவனுக்கு திண்ணிய அறிவாகும்.அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரத்துக்குச் சமமாவர்.மரங்களோடு அவர்குள்ள வேறுபாடு யாதெனில் அவர்கள் உருவத்தால் மக்களாய் இருப்பதேயாகும். 

எனது கருத்து: 

இதைத்தான் பெரிசுகள் எருமையள் எண்டும் ஐஞ்சு சதத்துக்கும் பிரையோசன்மில்லாதவங்கள் எண்டும் கோபத்திலை பேச கேட்டிருக்கிறன் .

Firmness of soul in man is real excellance; Others are trees, their human form a mere pretence.

L'énergie n'est que l'excès de la finesse de l'esprit. Ceux qui n'en ont pas sont des arbres; ce qui les différencie des vrais arbres c'est leur forme humaine.

Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…