Skip to main content

பொருட்பால் - அரசியல் - ஒற்றாடல்- Detectives-Du service des renaeignemcnts- 580-590.


பொருட்பால் - அரசியல் - ஒற்றாடல்-Detectives-Du service des renaeignemcnts-580-590. 
ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவைஇரண்டும்
தெற்றுஎன்க மன்னவன் கண். 581

ஒற்றரும் ,புகழ் அமைந்த நீதி நூலும் ஆகிய இரண்டு கருவிகளையும் மன்னவன் தன்னுடைய இரண்டு கண்களாகக் கருத வேண்டும் .

எனது கருத்து :

இவை இரண்டும் மட்டும் காணாது . நடைமுறை யதார்த்தம் எண்ட ஒருசாமானும் இருக்கு .அதையும் அரசர்மார் மூண்டாவது கண்ணாய் வைச்சிருக்கவேணும் .

These two: the code renowned and spies, In these let king confide as eyes.

Que le Prince considère le service des Renseignements et la science du Droit, dignes d'éloge comme ses deux yeux.

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்அறிதல் வேந்தன் தொழில். 582

எல்லாரிடத்தும் நிகழ்வன எல்லாவற்றையும் நாள்தோறும் ஒற்றனைக்கொண்டு விரைந்தறிதல் வேந்தனுடைய தொழில் ஆகும். 

எனது கருத்து :

பகையாளியிட்டை றொக்கி எடுக்கலாம் சரி . நண்பர் நடுநிலையாளரிட்டை றொக்கி எடுத்து அவையிட்டை மாட்டினால் அரசனுக்கு பிரச்சனையெண்டால் அவையள் காப்பாத்துவினமோ ??

Each day, of every subject every deed, 'Tis duty of the king to learn with speed

La fonction du Roi est d'apprendre promptement et chaque jour,
tout ce qui se passe chez tout le monde.

ஒற்றினால் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றம் கொளக்கிடந்தது இல். 583

ஒருவரால் நாட்டு நிகழ்சிகளை அறிந்து அவற்றின் பயனை ஆராய்ந்துணராத மன்னவன் ,வெற்றி பெறத் தக்க வழி வேறு இல்லை .

எனது கருத்து :

இப்பவெல்லாம் நாட்டுநடப்புகளை தெரியாமல் தங்கடை பொக்கற் நிரம்பினால் காணும் எண்டு இருக்கிற அரசர்மாருக்குத்தான் காலம் கண்டியளோ. கடைசிநேரத்திலை அரசன் வெல்லுறதுக்கு வழியும் இருக்கு .அதுதான் இலவசம் எண்ட ஆயுதம் . இதுக்கு மருளாத சனம் இல்லை .

By spies who spies, not weighing things they bring, Nothing can victory give to that unwary king.

Le Prince n'a pas d'autre moyen de vaincre (ses ennemis) que de se faire renseigner par ses espions et de savoir tirer profit (de ces renseignements).

வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றுஆங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று. 584

ஒற்றர் வேலை செய்பவர் ,சுற்றத்தார் ,பகைவர் , என்று சொல்லப்பட்ட அனைவரையும் சொல் செயல்களால் ஆராய்பவனே ஒற்றனாவான் .

எனது கருத்து :

நீங்கள் சொல்லுறது சரியெண்டாலும் றொக்கியளை முழுக்க நம்பக்கூடாது .அவைக்கும் ஒரு றொக்கி வைக்கவேணும் .

His officers, his friends, his enemies, All these who watch are trusty spies

L'espion est celui qui surveille tout le monde: fonctionnaires, parents et ennemis.

கடாஆ உருவொடு கண்அஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று. 585

சந்தேகப்படாத மாற்று உருவுடன் ,பார்த்தவர்களுக்கு அஞ்சாமல் அறிந்ததை யார்க்கும் வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க வல்லவனே ஒற்றன் ஆவான் .

எனது கருத்து :

எங்களுக்கும்தான் இதைவிட திறமான ஒற்றர்கள் இருந்தவை.என்ன நடந்தது ?? காலம் எண்ட ஒற்றனை விட மற்ற ஒற்றர்கள் ஒருபடி கீழைதான் .

Of unsuspected mien and all-unfearing eyes, Who let no secret out, are trusty spies.

Celui qui se présente sous un dehors insoupçonnable, qui ne se trouble pas devant quelqu'un qui le scrute avec colère et qui a la maîtrise de ne pas révéler ses secrets, quand même les quatre ruses sont employées contre lui, est l'espion.

துறந்தார் படிவத்தார் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று. 586

துறந்தார் வேடத்தோடு அரிய இடங்களுக்கும் சென்று ஆராய்ந்து ஐயுற்றவர் என்ன செய்தாலும் சோர்வடையாதவரே ஒற்றர் ஆவார் .

எனது கருத்து :

இப்ப உள்ள நிலமையிலை எதிரிக்கும் அரசனுக்கும் ஒற்றாடல் செய்யியிறவன்தான் நல்லாய் இருக்கிறான் .

As monk or devotee, through every hindrance making way, A spy, whate'er men do, must watchful mind display.

Celui qui, déguisé en ascète ou en pénitent va partout, fait des investigations complètes et qui ne se découvre pas, quelles que soient les tortures employées contre lui, est l'espion. 

மறைந்தவை கேட்கவற்று ஆகி அறிந்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று 587

மறைந்த செய்திகளையும் கேட்டறிய வல்லவனாய் ,தான் அறிந்தவற்றில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாதவனே நல்ல ஒற்றன் .

எனது கருத்து :

இந்தக்காலத்திலை ஒருத்தனை ஒருத்தன் விழுத்தவேணும் எண்டு முடிவுகட்டினால் எந்த ஒற்றனாலும் அதை மாத்தேலாது .அதுக்கு நாங்கள்தான் சாட்சி .

A spy must search each hidden matter out, And full report must render, free from doubt.

Celui qui a l'habileté de connaître par ses intimes les agissements secrets de quelqu'un, et qui a l'assurance de ne pas douter de ses informations, est l'espion. 

ஒற்று ஒற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல். 588

ஓர் ஒற்றன் அறிந்து வந்த சொன்ன செய்தியையும் மற்றோர் ஒற்றனால் கேட்டுவரச் செய்து ,ஒப்புமை கண்டபின் உண்மையை அறிதல் வேண்டும் .

எனது கருத்து :

ரெண்டு றொக்கி சொல்லுறதையும் வடிகட்டிற மூளையுமல்லொ அரசனுக்கு இருக்கவேணும் ?? இப்பத்தையான் அரசருக்கு அண்ணை தம்பி சொன்னால் சரி .

Spying by spies, the things they tell To test by other spies is well.

Le Roi doit vérifier l'information apportée par un espion par celle qu'il se procure par un autre et s'assurer de leur identité.

ஒற்றுஒற்று உணராமை ஆள்க ; உடன்மூவர்
சொல்தொக்க தேறப்படும். 589

ஓர் ஒற்றனை மற்றோர் ஒற்றன் அறியாதபடி ஆளவேண்டும், இவ்வாறு மூன்று ஒற்றர் சொல்வதையும் ஒருங்கே ஆராய்ந்து உண்மை தெளிய வேண்டும் .

எனது கருத்து :

எத்தினை றொக்கி வைக்கிறம் எண்டதில்லை பிரச்சனை . அரசன் அந்த பிரச்னையை நேரடியாய் டீல் பண்ணவேணும் .அப்பத்தான் வெற்றி .

One spy must not another see: contrive it so; And things by three confirmed as truth you know.

Dans l'emploi des espions, veiller à ce que l'un ne connaisse pas l'autre.
Tenir pour vrai, le renseignement résultant des rapports concordants de trois espions.

சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க; செய்யின்
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை. 590

பிறர் அறியும்படியாக ஒற்றனுக்கு சிறப்புகளை செய்யக் கூடாது .அவ்வாறு செய்தால் மறை பொருளைத் தானே வெளிப்படுத்தியவன் ஆவான் .

எனது கருத்து :

இப்பவெல்லாம் தங்களிட்டை இருக்கிறதுகள் மற்றவைக்கு தெரியவேணும் எண்டுதான் சனம் விரும்புதுகள் . இதிலை ஒற்றர்மார் எப்பிடி விதிவிலக்காய் வருவினம் ??

Reward not trusty spy in others' sight, Or all the mystery will come to light.

Ne pas recompenser, au su d’une troisième personne, un espion;
agir ainsi, c'est dévoiler soi même ses secrets.

Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…