Skip to main content

பொருட்பால்-அரசியல்-பெரியாரைத் துணைக்கோடல்- Seeking the Aid of Great Men - Soutien des Grands-441-450.


             
பொருட்பால்-அரசியல்-பெரியாரைத்துணைக்கோடல்-Seeking the Aid of Great Men-Soutien des Grands-441-450. 


அறன்அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை 
திறன்அறிந்து தேர்ந்து கொளல். 441

அறத்தின் தன்மைகளை ஆராய்ந்து தன்னைவிட மூத்த ( சிறந்த ) அறிவுடையவர்களின் நட்பைக் கொள்ளும் வகை அறிந்து ஆராய்ந்து கொள்ளவேண்டும் .

எனது கருத்து :

அப்பிடி போடுங்கோ ஐயன் . அதுதான் மகிந்து தன்னை விட மூத்த ஆக்கள் எண்டு இந்தியா சப்பட்டை எண்டு கனபேரோடை கூட்டு வைச்சுப் போட்டு , இப்ப விசாரிக்கப் போறம் எண்டு உலகநாடுகள் எல்லாரும் சொல்ல , மகிந்து குறூப் ஆளாக்கு காட்டிக்குடுக்காதை எண்டு பினைபடுனம் .

As friends the men who virtue know, and riper wisdom share, Their worth weighed well, the king should choose with care. 

Que (le Roi) recherche l'amitié des hommes intelligents plus âgés que lui et qui connaissent le prix de la vertu, en connaissance de la valeur de cette amitié et des moyens de l'obtennir.

உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும் 
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல். 442 

வந்த துன்பத்தை நீக்கி , இனித் தன்பம் வராதபடி காக்கவல்ல தகுதியுடைய பெரியோர்களைத் துணையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் . 

எனது கருத்து :

ஓ..... அப்ப இதைத்தான் டிப்பளொமெசி எண்டு சொல்லுறதோ ஐயன்??? நாங்களும் டிப்பொளமசியிலை கரைகண்டனாங்கள்தானே ??? அப்ப எங்கை சறுக்கினம் ??? 

Cherish the all-accomplished men as friends, Whose skill the present ill removes, from coming ill defends. 

Qu'il accorde toute satisfaction, à ceux qui sont capables de guérir les maux présents et de prendre des mesures pour en prévenir le retour et qu'il se les attache avec soin. 

அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரைப் 
பேணித் தமராக் கொளல். 443

பெரியாரை அவர்கட்கு உவப்பானதைச் செய்து தம்மவராக ஆக்கிக்கொள்ளுதல் ஒருவர் பெறக்கூடிய சிறந்த பேறுகள் யாவற்றுள்ளும் மிகச் சிறந்ததாகும் . 

எனது கருத்து :

பெரியாக்கள் எண்டால் ஆர் பெரியாக்கள் ??? தடி எடுத்தவனெல்லாம் தண்டல்காறன் எண்டமாதிரி பெரியாக்கள் இருக்கினம் . இதுக்குள்ளை இவையளை குசிப்படுத்தி எங்களோடை வேறை சேர்க்க சொல்லிறியள் . வளைஞ்சு நெளிஞ்சு காரியம் செய்யிறவனுக்கு என்னமொரு பேர் கிடக்கு மொள்ளமாரி எண்டு . 

To cherish men of mighty soul, and make them all their own, Of kingly treasures rare, as rarest gift is known. 

C'est une rare des rares fortunes des Rois, que celle d'honorer les hommes de telles qualités, en leur donnant ce dont ils ont besoin et de les rendre ainsi les leurs. 

தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் 
வன்மையுள் எல்லாந் தலை. 444

தம்மிலும் அறிவில் மேம்பட்ட பெரியோரைச் சுற்றமாகக் கொண்டு அவர்வழியில் நடத்தல் ஒருவர்க்குரிய வலிமைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்த வலிமையாகும் . 

To live with men of greatness that their own excels, As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells. 

C'est une force capitale (du Roi) que celle de gagner l'intimité de ceux qui lui sont supérieurs en sagesse et de suivre leurs conseils. 

சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன் 
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்.445

தக்க வழிவகைகளை ஆராய்ந்து கூறும் அறிஞரையே உலகம் கண்ணாகக் கொண்டு நடப்பதால் , மன்னன் அத்தகையவரைத் தன் சுற்றமாகக் கொள்ளல் வேண்டும் . 

எனது கருத்து :

இதைத்தான் இந்தக் கொள்கைவகுப்பாளர் எண்டு சொல்லுறவை தங்கடை விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு ஏத்தமாதிரி தங்கடை அரசுகளை நடத்திக்கொண்டிருக்கினம் . அதிலையும் எங்கடை பக்கத்து நாட்டுக் கொள்கை வகுப்பாளர் சொல்லிவேலையில்லை . 

The king, since counsellors are monarch's eyes, Should counsellors select with counsel wise. 

Puis qu'il faut gouverner, en considérant ceux qui l'entourent comme ses yeux, que le Roi les choisisse et s'assure de leur concours. 

எனது கருத்து :

முதல்லை தலமைப்பதவியிலை இருக்கிறவன் குற்றம் குறையளை ஏத்துக்கொள்ளுறவனாய் இருந்தால்தான் ஐயன் நீங்கள் சொன்னது நடக்கும் . மகிந்தா மாதிரி தனக்கு சிங்சக் போடுறவையை பெரியாக்கள் எண்டு சொல்லி வைச்சிருந்தால் எப்பிடி அந்த அரசு உருப்படும் ???

தக்கார் இனத்தனாய்த் தான்ஒழுக வல்லானைச் 
செற்றார் செயக்கிடந்தது தில். 446

தகுந்த பெரியோரின் குழுவில் உள்ளவனாக தகுதி பெற்ற ஒருவனுக்கு , பகைவர்களால் ஏற்படக்கூடிய துன்பம் ஒன்றும் இல்லை.

எனது கருத்து :

படியாதவையை சவர் நிலத்துக்கு ஒப்பிடிறதும் , அவையை செத்த சவத்துக்கு ஒப்பிடிறதும் சரிதான் . ஆனால் எவ்வளவோ படிக்காத மேதையள் எக்கச்சக்கம் சாதனையளை செய்திருக்கிறாங்கள் ஐயன் .

The king, who knows to live with worthy men allied, Has nought to fear from any foeman's pride. 

II n'y a pas de mal. que les ennemis puissent faire à un Roi, qui a le concours des grands hommes et qui a le pouvoir de se conduire avec sagesse. 

இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வரை யாரே 
கெடுக்கும் தகைமை யவர். 447

கடிந்து அறிவுரை கூறும் பெரியவர்களின் துணை கொண்டு நடப்பவரைக் கெடுக்கக் கூடிய எவருளர் ? 

எனது கருத்து : 

நீங்கள் சொல்லிறது " நான்" இல்லாதவனிட்டை எடுபடும் ஐயன் . "நான் " இருக்கிறவனிட்டை எடுபடாது .சும்மாவே சொல்லீச்சினம் கெடுகுடி சொல் களாது எண்டு . 

What power can work his fall, who faithful ministers Employs, that thunder out reproaches when he errs. 

Quels sont les ennemis, qui peuvent se flatter de nuire au Roi, qui sait apprécier le mérite des ministres qui lui reprochent ses fautes et gouverne suivent leurs bons conseils ? 

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் 
கெடுப்பார் இலானுங் கெடும். 448 

குற்றங் கண்டபோது வற்புறுத்தி அறிவுரை கூறித் திருத்தவல்ல பெரியோர்களைத் துணையாகப் பெற்றிராத அரசன் , கெடுக்கும் பகைவர் இல்லாவிட்டாலும் தானே கெட்டழிவான் .
எனது கருத்து :

ஒரு தலமைப் பொறுப்பிலை இருக்கிறவன் தன்னைச் சுத்தி ஜால்றா போடுற ஆக்களை வைச்சிருந்தால் , எதிரி அவனைப்பற்றி கனக்க யோசிக்கத் தேவையில்லை . அவனே கெட்டளிஞ்சு போவான் . 

The king with none to censure him, bereft of safeguards all, Though none his ruin work, shall surely ruined fall. 

Se perd lui-même, sans avoir d'ennemis, le Prince qui n'est pas protégé, parce qu'il n'a pas de Ministres qui le réprimandent. 

முதல் இல்லார்க்கு ஊதியம் இல்லை; மதலையாம் 
சார்புஇலார்க் இல்லை நிலை. 449

முதற்பொருள் இல்லாத வணிகர்க்கு அதனால் வரும் ஊதியம் இல்லை , அது போலத் தம்மைத் தாங்கும் துணையில்லாத அரசர்க்கு அதனால் வரும் நிலைபேறு இல்லை . 

எனது கருத்து :

ஒரு தலமைத்துவத்திலை இருக்கிறவனுக்கு , அவன் பிழையள் விடுகிற நேரத்திலை அவனைச் சுத்திவர நல்ல புத்திமதி சொல்லிற ஆக்கள் வேணும் . இல்லாட்டில் கடலிலை போட்ட உப்பு மாதிரி போடும் அவனின்ரை பிழைப்பு . 

Who owns no principal, can have no gain of usury; Who lacks support of friends, knows no stability. 

Point de bénéfice pour celui qui n'a pas de capital; de même point de stabilité, pour le Roi qui n'a pas de défenseurs qui le soutiennent. 

பல்லார் பகைகொளலின் பத்துஅடுத்த தீமைத்தே 
நல்லார் தொடர்கை விடல். 450

பலரோடு பகைத்துக் கொள்வதைவிட , நல்லோருடன் கொண்ட தொடர்பைக் கைவிடுதல் பத்துமடங்கு தீமை உடையதாகும் . 

எனது கருத்து :

இந்தக்காலத்திலை நல்லவனைத் தேடிப்பிடிக்கிறதே பெரிய காரியமாய் கிடக்கு . அப்பிடி ஐஞ்சாறு பேர் கிடைச்சாலும் , அவையை மொக்குத்தனமாய் கைவிட்டால் ,கன சனங்களோடை பகை வளர்க்கிறதை விட டேஞ்சரான விசையம் . இதுதான் உலகத்திலை இருந்த சர்வாதிகாரிகளின்ரை கடைசிக்காலங்களிலை நடந்தது . 

Than hate of many foes incurred, works greater woe Ten-fold, of worthy men the friendship to forego. 

Abandonner l'amitié des hommes de Bien est dix fois pire, que s'attirer personnellement la haine de plusieurs.

Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…