Skip to main content

பொருட்பால் - அரசியல் - குற்றம் கடிதல்- The Correction of Faults - De la repression des défauts -431-440.


பொருட்பால்-அரசியல்-குற்றம் கடிதல்-The Correction of Faults-De la repression des défauts-431 -440. 

செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் 
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து. 431 

ஆணவமும் ( மதமும் ) , வெகுளியும் , அற்பத்தன்மையும் ஆகிய குற்றங்கள் இல்லாத அரசரது செல்வம் மேம்பாட்டுத் தன்மையை உடையது .

எனது கருத்து:

ஒருத்தர் எப்பிடியும் செல்வாக்காய் இருக்கலாம் . ஆனால் அவருக்கு மண்டைக்கனம் , தொட்டதுக்கெல்லாம் சுடுதண்ணி ஊத்தின நாய் மாதிரி கோபப்படுகிறது , பொம்பிளை விசயங்களிலை அப்பிடி இப்பிடி இருக்கிறது , இவ்வளவும் இருந்தால் அவற்றை செல்வாக்கு செல்லாக்காசாய் போடும் பாருங்கோ .

Who arrogance, and wrath, and littleness of low desire restrain,  To sure increase of lofty dignity attain. 

la prospérité (du Roi) qui n'a pas d'arrogance, de colère et de luxure, va en florissant.

இவறலும் மாண்புஇறந்த மானமும் மாணா 
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு. 432

ஈயாத லோபமும் , மாட்சியில்லாத மானவுணர்வும் , தகுதியில்லாத மகிழ்ச்சியும் அரசனுக்குக் குற்றமாகும் . 

எனது கருத்து: 

நீங்கள் சிலபேரை பாத்தியள் எண்டால் , தனக்கு சகுனப்பிழையெண்டாலும் எதிரிக்கு மூக்குடைஞ்சால் சரி எண்டு இருப்பினம் . அதோடை தன்ரைவயசிலையும் அனுபவத்திலையும் மற்றவன் மூத்தவன் எண்டு தெரிஞ்சும் அவனுக்குள்ள மரியாதையை குடுக்காத மண்டைக்கனம் . இதோடை ஒருத்தன் உதவி எண்டு வந்தால் கஞ்சாப்பித்தனம் விடுகிறது . இப்பிடியெல்லாம் இருக்கிற ஒராளுக்கு தலமைத்துவம் எண்டது சரிவராது பாருங்கோ . 

A niggard hand, o'erweening self-regard, and mirth Unseemly, bring disgrace to men of kingly brith. 

L'avarice, le défaut de dignité et l'excès de joie sont les défauts du Roi. 

தினைத்துணையாம் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக் 
கொள்வர் பழிநாணு வார். 433 

பழிச்சொல்லுக்கு நாணுகின்ற பெருமக்கள் , தினை அளவான சிறு குற்றம் வந்தாலும் அதைப் பனையளவு பெரிதாகக் கருதிகுற்றம் செய்யாமல் காத்துக் கொள்வர் . 

எனது கருத்து: 

மானம் மரியாதை மனச்சாட்சிக்கு பயந்தவன் தனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஏதோ மலை கவிண்டு கொண்டுண்ட மாதிரி அதை பாதுகாத்து இருப்பினம் . 

Though small as millet-seed the fault men deem; As palm tree vast to those who fear disgrace 'twill seem. 

Ceux qui redoutent le déshonneur, considèrent leurs défauts aussi petits qu'un grain de millet, comme s'ils sont aussi gros qu'un palmier. 

குற்றமே காக்க பொருள்ஆகக் குற்றமே 
அற்றம் தரூஉம் பகை. 434 

தனக்கு இறுதி பயக்கும் ( அழிவைத்தரும் ) பகைக் குற்றமே , ஆதலால் அக்குற்றம் செய்யாமல் இருப்பதே நன்மைதரும் . 

எனது கருத்து: 

அப்பிடி எண்டால் ஐயன் , இந்தப்பூமி பந்திலை சமாதானமும் சந்தோசமும் கொண்ட சனமல்லோ இருக்கவேணும் ??? தான் செய்யிறது குற்றம் எண்டுதெரிஞ்சு தானே மகிந்துவும் அவனின்ரை கூட்டாளியளும் செய்யிறாங்கள் . இண்டைக்கு உலகம் அவங்களைத்தானே தூக்கி பிடிக்குது ?? சும்மா வயித்தெரிச்சலை கிளப்பாதையுங்கோ ஐயன் .

'Gainst these, for fault is fatal enmity. 

C'est une faute que de s'attirer une haine mortelle; il faut se garder d'une pareille faute: on acquiert ainsi un Bien.

வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் 
வைத்தூறு போலக் கெடும். 435 

குற்றம் செய்வதற்கு முன்பே , வராமல் காத்துக் கொள்பவனுடைய வாழ்க்கை , நெருப்பின் முன்னே உள்ள வைக்கோல் போர் போல் அழிந்துவிடும் . 

எனது கருத்து: 

சில பேரை பாத்தியள் எண்டால் , கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் எண்டு எதிலையும் சீரியஸ் இல்லாமல் இருப்பினம் . இவையள் தரவளயின்ரை சீவியம் நெருப்புக்கு முன்னாலை இருக்கிற வைக்கல் பட்டறை மாதிரி அழிஞ்சு போடும் . 

His joy who guards not 'gainst the coming evil day, Like straw before the fire shall swift consume away. 

La vie du Roi qui ne se gare pas des défauts, avant qu'ils ne l'atteignent, est détruite comme une meule de paille exposée à la flamme. 

தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்கின்பின் 
என்குற்றம் ஆகும் இறைக்கு. 436 

முதலில் தன்குற்றத்தைக் கண்டு நீக்கி , பிறகு பிறருடைய குற்றத்தை ஆராய்கின்ற தலைவனுக் ஒரு குற்றமும் ஏற்படாது. 

எனது கருத்து: 

ஒரு தலமைத்துவத்திலை இருக்கிறவன் , எடுத்ததுக்கெல்லாம் மற்றவையை குற்றம் குறை கண்டுபிடிச்சுக் கொண்டிருக்காமல் , முதலிலிலை தன்ரை முதுகுக்கு பின்னாலை இருக்கிற ஊத்தையளை கிளீன் பண்ணிப்போட்டு , மற்றவையை குற்றம் சொன்னால் பிழை வராது எண்டு ஐயன் சொன்னாலும் , ஒருத்தருக்கு சரி எண்டு படுகிற குற்றம் மற்வருக்கு பிழையாய் படாதோ ஐயன் ??? 

Faultless the king who first his own faults cures, and then Permits himself to scan faults of other men. 

De quoi peut on accuser le Roi, qui découvre d'abord ses défauts, les corrige, puis cherche à découvrir ceux de ses sujets? 

செயற்பால செய்யாது இவறியான் செல்வம் 
உயற்பாலது அன்றிக் கெடும். 437 

செய்யத்தக்க நன்மைகளை செய்யாமல் செய்யாமல் சேர்த்து வைத்திருப்பவனுடைய செல்வம் நிலைத்திராமல் அழிந்துபோய்விடும் .

எனது கருத்து:

நீங்கள் சிலபேரை பாத்திருப்பியள் , ஐஞ்சு சதம் மற்றவனுக்கு ஈயாமல் தங்களுக்களையே வைச்சிருப்பினம் . கடைசியிலை மண்டையை போடிற நேரம் ஒண்டும் கொண்டு போகப்போறேலை எண்டு தெரிஞ்சும் இப்பிடி இருப்பினம். கடைசியிலை இவையளின்ரை சொத்துப்பத்துகள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு வழியிலை அழிஞ்சு போயிடும் .

Who leaves undone what should be done, with niggard mind, His wealth shall perish, leaving not a wrack behind. 

Le trésor du Roi qui par une parcimonie serrée, se refuse ce qui ne s'acquiert que par la richesse, se détruit sans profit. 

பற்றுஉள்ளம் என்னும் இவறுஅன்மை எற்றுஉள்ளும் 
எண்ணப் படுவதுஒன்று அன்று. 438 

யாருக்கும் உதவமல் பொருளின் மீது பற்றுக் கொண்ட உலோபித்தனம் , குற்றங்களில் பெருங்குற்றமாகும் . 

எனது கருத்து: 

ஒருத்தன் பிழைசெய்யிறதே பெரிய பாவம் . அதிலை தேடிற தேட்டங்களை மற்றவனுக்கு குடுக்காமல் பொத்திப் பொத்தி வைச்சிருக்கிற கஞ்சாப்பிக் குணம்தான் பிழையிலை பெரிய பிழை . 

The greed of soul that avarice men call, When faults are summed, is worst of all. 

L'avarice qui consiste à thésauriser sans faire les dépenses indispensables ne doit pas être comptée parmi tous les défauts (est plue grande que ceux-ci). 

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை; நயவற்க 
நன்றி பயவா வினை. 439 

எப்போதும் தன்னை உயர்த்திப் பேசுதல் கூடாது ; நன்மை தராத செயலை விரும்பவும் கூடாது .

எனது கருத்து:

ஆருக்கும் என்னவும் இருக்கலாம் மண்டைக்கனம் இருக்கக்கூடாது கண்டியளோ . இந்த மண்டைக்கனத்தாலை கவிண்டு கொட்டுண்டவை கனபேர் . இதே மண்டைக்கனம் தான் ஒருத்தரை ஏதாவது நல்லவிசையம் செய்ய விருப்பப்பட்டாலும் தடுக்கிற சாமான் . இந்த மண்டைக்கனம் ஒரு தலைமைத்துவத்திலை இருக்கிறவனுக்கு கூடவே கூடாது .

The greed of soul that avarice men call, When faults are summed, is worst of all. 

Ne vous surestimez jamais par arrogance. Ne désirez pas même par la pensée, les entreprises qui ne peuvent vous causer du bien. 

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் 
ஏதில ஏதிலார் நூல். 440 

தம் விருப்பத்தை பிறர் அறியாத படி நுகர வல்லானாகில் , பகைவர் செய்யும் சூழ்ச்சிகள் பயன்ற்றுப் போகும் . 

எனது கருத்து:

தான் என்ன செய்யப்போறன் எண்டதை மத்தவன் அறியாமல் செய்தால் பகையாளியாலை பிரச்சனை வராது எண்டால் , ஏன் இந்த போருகள் கன இடத்திலை தோல்வியிலை முடியுது??? 

If, to your foes unknown, you cherish what you love, Counsels of men who wish you harm will harmless prove. 

Le Roi qui a l'habileté de jouir des choses désirées, sans laisser deviner ses désirs et leur objet, rend vaines les machinations de ses ennemis. 

Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…