Skip to main content

பொருட்பால் - அரசியல் - அறிவுடைமை-The Possession of Knowledge -De l'entendement- 421 -430.பொருட்பால்-அரசியல்-அறிவுடைமை-The Possession of Knowledge-De l'entendement-421-430. 
அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும் 
உள்ளழிக்க லாகா அரண். 421

அறிவு என்பது அழிவு வராமல் காக்கும் கருவியாகும் , மற்றும் பகைவரால் அழிக்கமுடியாத உள் அரணும் ( கோட்டை ) ஆகும்.

எனது கருத்து :

இதிலை வாழ்க்கைப் படிப்பும் ஏட்டுப்படிப்பும் ஒருத்தனுக்கு சேந்து இருந்தால் தான் , தன்னை சுத்தி இருக்கிற நல்லது கெட்டதுகளை அறியேலும் . தனிய ஏட்டுப் படிப்பு இருந்தால் அவன் படிச்ச கோமாளி . அவனுக்கு வலு சிம்பிளாய் ஆப்பு அடிக்கலாம் .

True wisdom wards off woes, A circling fortress high; Its inner strength man's eager foes Unshaken will defy. 

L'entendement est l'arme qui protège contre la ruine, la forteresse que les ennemis ne peuvent prendre d'assaut.

சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரீஇ 
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு. 422 

மனத்தை அதுபோன போக்கில் போகவிடாமல் தடுத்து , தீமைகளிலிருந்து விலக்கி , நன்மையில் செல்ல விடுவதே அறிவாகும் . 

எனது கருத்து : 

இதை எங்கடை பெரிசுகள் " மதி இழந்தாலும் மந்தி கொப்பிழக்காது " எண்டு சொல்லுவினம். ஆனால் பெரிய ஹைரெக் குற்றவாளியளை பாத்தமெண்டால் நல்லாய் படிச்சிருப்பங்கள் . நல்ல அந்தஸ்த்திலை இருப்பங்கள் ? ஏன் அவங்கள் கிறிமினல் வேலை செய்யிறாங்கள் ?? இந்து அறிவு எண்டிற சாமான் ஏன் அவங்களை திருத்தேலை ?? எண்ட கேள்வியள் எனக்கு வந்து துலைக்குது . 

Wisdom restrains, nor suffers mind to wander where it would; From every evil calls it back, and guides in way of good. 

Freiner l'esprit en l'empêchant de vagabonder, le préserver du mal et le diriger dans la voie du Bien, c'est l'entendement. 

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. 423

எந்தச்செய்தியை யார் கூறக் கேட்டாலும் கூறியவர் யார் என்று பாராமல் அச்செய்தியில் உள்ள உண்மையை ஆராய்ந்து அறிவதே சிறந்த அறிவாகும் . 

எனது கருத்து :

கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் எண்டு இருக்காமல் ஒருத்தன் சொல்லுறதை நாலுவளத்தாலையும் யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வரச்சொன்னாலும் , ஒருத்தர் சொல்லுறதை ஆள்ஆளுக்கு இப்பிடி நாலுவளத்தாலையும் யோசிக்க வெளிக்கிட்டால் அந்தக்காரியம் ஒழுங்குமுறையா நடக்குமோ? 

Though things diverse from divers sages' lips we learn, 'Tis wisdom's part in each the true thing to discern. 

De quelque bouche qu'on entende quoi que ce soit, 
en saisir le véritable sens est l'entendement. 

எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய் 
நுண்பொருள் காண்ப தறிவு. 424 

உயர்ந்த கருத்துக்களைத் தெளிவாகக் கூறுவதும் , பிறர் கூறும் தெளிவற்ற சொற்களில் நுட்பமான பொருளைக் காண்பதும் அறிவாகும் . 

எனது கருத்து :

நீங்கள் சிலபேரை பாத்தியள் எண்டால் என்ன கதைக்கினம் எண்டே விளங்காது . ஆனால் கதைப்பினம் . இவையாலை ஆருக்கு என்ன பிரையோசனம் ??? அப்பிடி இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு சிம்பிளாய் விளங்கிறமாதிரி சொல்லி , மற்றவை வித்துவங்களை காட்டினாலும் அதிலை இருந்து எடுக்கவேண்டியதை எடுக்கிறதுதான் உண்மையான அறிவு பாருங்கோ .

Wisdom hath use of lucid speech, words that acceptance win, And subtle sense of other men's discourse takes in. 

Faire comprendre par un exposé clair et intelligible ce que l'on a à dire, 
saisir le sens subtil des réponses d'autrui. c'est l'entendement. 

உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும் 
கூம்பலும் இல்ல தறிவு. 425 

உயர்ந்தவர்களைத் தன்னுடையவர்களாகச் செய்து கொள்வதே அறிவு .அத் தொடர்பில் முதலில் மகிழ்ந்து விரிதலும் வருந்திக் குவிதலும் இல்லாததே அறிவாகும் . 

எனது கருத்து :

சிலபேரைப் பாத்தியள் எண்டால் அடுகிடைபடுகிடையாப் பழகுவினம் . பேந்து சின்ன பிரச்சனையளை பெரிசாக்கி மூஞ்சையைத் தூக்கிவைச்சுக் கொண்டிருப்பினம் . இவையள் தரவளியாலைதான் பிரச்சனையளே . உண்மையிலை படிச்சவன் எண்டால் இப்பிடிச் செய்யாமல் எல்லாரையும் விரும்பிறவனாய் இருப்பான் .

Wisdom embraces frank the world, to no caprice exposed; Unlike the lotus flower, now opened wide, now petals strictly closed. 

Acquérir l'amitié du monde est le fait de l'intelligence. La garder intacte, en ne l'exagérant pas d'abord pour la diminuer ensuite, est le fait de l'entendement. 

எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு 
அவ்வ துறைவ தறிவு. 426

உலகில் உள்ள சான்றோர்கள் எவ்வழியில் ஒழுகுகின்றார்களோ , அவ்வழியில் தானும் ஒத்து நடப்பதே அறிவுடமையாகும் . 

எனது கருத்து :

ஊரோடு ஒத்தோடு எண்ட ஒரு பழமொழி இருக்கு . இதைத்தான் ஐயனும் தன்ரை றூட்டிலை சொல்லிறார் . ஆனால் இந்த வரலாறுகளை புரட்டிப்போட்டவையை கொஞ்சம் வடிவாய் பாத்தியள் எண்டால் இந்தக்குறளின்ரை லொஜிக் டோட்டலாய் உடைஞ்சுபோகுது . வாரலாற்ரைத் திருப்பினவன் எல்லாம் " ஏன் ? எதற்கு ? எப்படி ? " எண்டு ஓடிற உலகத்தைப் பாத்து கேள்வியளைக் கேட்டதாலைதான் வரலாறு முன்னேறிச்சுது . அப்ப எது உண்மையான அறிவு ??? ஓரோடை ஒத்தோடுறதா ??அல்லது திக்குதெரியாமல் ஓடுற ஊரை சரியான றூட்டிலை கொண்டுபோறதா ???

As dwells the world, so with the world to dwell In harmony- this is to wisely live and well. 

Connaître le sens dans le quel marche le monde, conformer sa conduite à son inclination, c'est l'entendement.

அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார் 
அஃதறி கல்லா தவர். 427 

பின்னால் வருவதனை முன்னால் அறியும் ஆற்றல் உடையவரே அறிவுடையவராவர் . அதனை அறியும் ஆற்றல் இல்லாதவர் அறிவில்லாதவரேயாவர் . 

எனது கருத்து :

அறிவு எண்டிறது தனிய புத்தகப் படிப்புகளாலையும் , அவை படிக்கிற யூனியளாலையும் கிடைக்கிது எண்டு கனபேர் இருக்கினம் . உண்மையிலை வாழ்க்கை அனுபவத்தை கரைச்சுக் குடிச்சவன்தான் நாளைக்கு என்ன நடக்கப்போகிது எண்டு இண்டைக்கே சொல்லி றானே ஒழிய , இந்த படிச்ச கோமாளியள் இல்லை .

The wise discern, the foolish fail to see, And minds prepare for things about to be. 

Les hommes intelligents prévoient l'avenir; les inintelligents sont ceux qui n'ont pas ce don. 

அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது 
அஞ்சல் அறிவார் தொழில். 428 

அஞ்சவேண்டியவற்றுக்கு அஞ்சாமல் நடப்பது அறிவில்லாத செயலாகும் . அஞ்சவேண்டியதற்கு அஞ்சுவது அறிவுடையோர் செயலாகும் . 

எனது கருத்து :

அருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் எண்டு சொல்லுவினம் . ஐயன் சொல்லிற குறளின் படி பாத்தால் அறவாளியள் எல்லாம் கோழையள் மாதிரி எல்லோ சொல்லிறார் .

Folly meets fearful ills with fearless heart; To fear where cause of fear exists is wisdom's part. 

Ne pas craindre ce qui doit être craint, c'est la sottise. Craindre ce qui doit être craint est au contraire, le propre des hommes intelligents. 

எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை 
அதிர வருவதோர் நோய். 429 

வரக்கூடிய துன்பத்தை முன்னரே அறிந்து அதனின்றும் காத்துக் கொள்ளக்கூடிய அறிவை உடையவர்க்கு , அவர் நடுங்கக் கூடிய வகையில் வரக்கூடிய துன்பம் ஒன்றும் இல்லை. 

எனது கருத்து :

இதை எப்பிடி நம்பிறது ??? நாளைக்கு என்ன நடக்கும் எண்டு ஒருத்தனுக்கு தெரிஞ்சால் , இண்டைக்கு அவன் எப்பிடி நிம்மதியா இருக்கேலும் ?? ஒருகதைக்கு ஒருத்தன் பிறக்கேக்கை அவன் இன்னவயசிலை , இன்ன நேரத்திலை தான் சாவன் எண்டு அவனுக்கு தெரிஞ்சால் அவனாலை சந்தோசமாய் தன்ரை வாழ்கையை நடத்த முடியுமா ??? 

The wise with watchful soul who coming ills foresee; From coming evil's dreaded shock are free. 

Il n'y a pas de malheur qui fasse trembler les hommes intelligents, 
les quels ont la capacité de prévoir l'avenir et de se garer. 

அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார் 
என்னுடைய ரேனும் இலர். 430 

அறிவுடையவர் எல்லாம் உடையவராவர் .அறிவில்லாதவர்கள் மற்ற எல்லாப் பொருள்களும் உடையவராயினும் ஒன்றும் இல்லாதவரே ஆவர் . 

எனது கருத்து :

என்னதான் பெரிய காசுக்காறனாயோ இல்லை சமூகத்திலை செல்வாக்கு உள்ளவனாய் இருந்தாலும் , மண்டையுக்கை ஒண்டும் இல்லாட்டில் அவன் இருந்தும் ஒண்டுதான் இல்லாட்டிலும் ஒண்டுதான் எண்டு சொன்னாலும் , இண்டையான் நிலமையிலை இப்பிடிப்பட்ட மொள்ளைமாரியளின்ரை கையிலைதான் அதிகாரம் கிடக்கு .

The wise is rich, with ev'ry blessing blest; The fool is poor, of everything possessed. 

Les hommes qui ont l’entendement ont tout, bien qu’ils ne possèdent rien; ceux qui sont privés de l’entendement n’ont rien, bien qu’ils possèdent tout. 
Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…