Skip to main content

பொருட்பால் - அரசியல் - இறைமாட்சி-The Greatness of a King -Des qualités du Roi-380-381.


பொருட்பால் - அரசியல் - இறைமாட்சி- The Greatness of a King-Des qualités du Roi-380-390. 


படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு. 381

படையும், செல்வமும், கூழும்,( குடிமக்கள் )அமைச்சும் , நட்பும் , அரணும் ,(கோட்டை) என்று சொல்லப்பட்ட ஆறு உறுப்புகளையும் உடையவன் அரசருள் ஆண்சிங்கம் போன்றவன்.

என்கருத்து:

வீரம் மிக்க படை, நாட்டுப்பற்று மிக்க மக்கள், எடுக்கக் குறையாத செல்வம், நாட்டின் நலம் அறிந்து செயல்படும் அமைச்சர், துன்பத்தில் உதவும் அண்டை மாநில நட்பு, அழிக்கமுடியாத காவல் இந்த ஆறு விசையதிலையும் ஒரு அரசு முழுமையாய் இருந்தால் தான் அது ஒழுங்கான அரசு எண்டு ஐயன் சொன்னாலும் , இந்த அரசுகளுக்கு கோமாளியள் அல்லோ ஐயா அரசர்மாராய் வாறாங்கள் . அரசரும் மண்டையுக்கை சரக்கு இருக்கிற அரசர் வந்தால்தானே அரசும் ஒழுங்காய் இருக்கும் .

An army, people, wealth, a minister, friends, fort: six things- Who owns them all, a lion lives amid the kings.

C’est un lion parmi les Rois, que celui qui est doté des six choses suivantes : armée, territoire peuplé, richesse, ministre, alliance et fortresse.

அஞ்சாமை ஈகை அறிவுஊக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தர்க்குஇயல்பு. 382

மனவுறுதி , கொடை , அறிவு , ஊக்கம் எனப்படும் நான்கு சிறிதும் குறையாதிருத்தாலே அரசர்க்கு இயல்பாகும் .

என்கருத்து: 

ஐயன் நீங்கள் சொல்லுறியள் நெஞ்சிலை துணிவும் , சனத்துக்கு தேவையான உதவியளை செய்யிறது , வாற பிரச்சனையளை முதலே அறியிற புத்தி , ஆபத்து வந்தாலும் அதைக்கண்டு பயப்பிடாமல் முன்னுக்கு வைச்ச காலை பின்னுக்கு வைக்காமல் முன்னேறிற குணமெல்லாம் , எங்கடை தம்பிக்கு இருந்திது . ஆனால் நீங்கள் முதல் குறளிலை சொன்ன " துன்பத்தில் உதவும் அண்டை மாநில நட்பு " எண்ட நசலைப் பாவிச்சுதான் ஐயா கவிட்டாங்கள் .

Courage, a liberal hand, wisdom, and energy: these four Are qualities a king adorn for evermore. 

Voici les quatre qualités naturelles du Roi : vaillance, libéralité, sagesse et énergie.

தூங்காமை கல்வி துணிவு உடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலன்ஆள் பவர்க்கு. 383

நாட்டை ஆளும் அரசனுக்கு ஒரு செயலைச் செய்வதில் காலம் தாழ்த்தாமை. கல்வி , துணிவு ஆகிய மூன்றும் எப்போதும் நீங்காமல் இயல்பாக இருத்தல் வேண்டும் .

என்கருத்து:

இப்பிடியான அரசர்களை நானுந்தான் தேடிறன் , கிடைச்சால்தானே ? இப்பத்தையான் அரசர்மார் லெக்சன் நேரத்தில மட்டும்தான் சனத்திட்டை வருவினம் . தாங்கள் போட்ட காசுகளை வளக்கிற அலுவலுகளை தங்கடை ஆட்சிக்காலத்திலை பாத்துக்கொள்ளுவினம் ஐயன் .

A sleepless promptitude, knowledge, decision strong: These three for aye to rulers of the land belong.

Trois vertus sont inhérentes à ceux qui gouvernent terre : l’activité, l’instruction et la décision.

அறன்இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன்இழுக்கா
மானம் உடையதுஅரசு. 384

ஆட்சி முறைக்கு உரிய அறத்தில் தவறாமல் அறமல்லாதவற்றை நீக்கி ,வீரத்தில் குறைவுபடாது மானத்தை உடையவனே சிறந்த அரசன் ஆவான் .

என்கருத்து:

இண்டையான் திகதியிலை இந்த மூண்டுக்கும் எதிராய் நடக்கிற அரசர்மார்தான் ஐயன் சீவிக்கினம் . அவைக்குத் தான் சனமும் சப்போர்ட் பண்ணிது . லெக்சன் நேரத்திலை இப்பிடியான அரசர்மார் இல்லாதபொல்லாத பொய்யளைச் சொல்லி சனங்களை செம்மறிக்கூட்டங்களாய்தான் நடத்துவினம் .

Kingship, in virtue failing not, all vice restrains, In courage failing not, it honour's grace maintains.

Ne pas faillir à la vertu, abolir ce qui n’est pas vertueux, garder l’honneur en ne manquant jamais aux lois de la bravoure : voilà le propre du Roi.

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்லதுஅரசு. 385

பொருள் வரும் வழிகளை உண்டாக்குவதிலும் , வரும் பொருளைச் சேமித்தலும் , பாதுகாத்தலிலும் தக்க வழியில் செலவிடுதலிலும் வல்லதே அரசே .

என்கருத்து:

இதிலை இப்பத்தையான் அரசர்மார் முதல் ரெண்டையும் வலுகிளீனாய் செய்யினம் . ஆனால் மூண்டாவதை மட்டும் தங்களுக்குத்தான் செய்யினம் . குடிமக்கள் எப்பிடிபோனாலும் இவைக்கு கவலை இல்லை பாருங்கோ .

A king is he who treasure gains, stores up, defends, And duly for his kingdom's weal expends.

Celui qui a le pouvoir de développer les moyens des revenues, de les thésauriser, de les préserver et des les dépenser dignement est le Roi.

காட்சிக்குஎளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம். 386

அரசன் தன்னைக் காண வருபவர்க்கு எளியனாகவும் , கடுஞ்சொல் பேசாதவனாகவும் இருப்பானாயின் அவன் நாட்டை உலகத்தார் உயர்த்திப் புகழ்வர் .

என்கருத்து:

இதுக்கு எதிர்மாறாய் இருக்கிற அரசைத்தான் ஐயன் இண்டைக்கு உலகம் புகழிது . நாங்களும் நீதி கேக்கிறம் . எங்களுக்கு நடந்த அனியாயம் உலகத்துக்கே தெரியும் . ஆனால் உலகமோ அல்லது இந்த அரசர்மாரோ நீங்கள் சொன்னபடியோ நடக்கீனம் ??

Where king is easy of access, where no harsh word repels, That land's high praises every subject swells.

Si le roi est d’un abord facile et s’il n’use pas de paroles dures,
son royaume sera considéré parmi tous les autres.

இன்சொலால் ஈத்துஅளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டு அனைத்துஇவ் உலகு. 387

இனிமையான சொல்லோடு துன்புறுவோர்க்கு வேண்டியதைக் கொடுத்துக் காப்பாற்றவல்ல அரசன் தன் மனதில் கருதியவாறே உலகமும் அமையும் .

என்கருத்து:

சரி ஐயன்........ தமிழருக்கு துன்பங்கள் இண்டைக்கு நேற்றைக்கு வரேலை . எங்கடை பரம்பரையே அழிஞ்சிது . ஒரு நல்ல சொல்லையோ , எங்கடை துன்பத்துக்கோ எந்த சிங்க அரசர்களும் செய்யேலை . எப்பிடி ஐயா அவைக்கு நினைச்ச மாதிரி உலகம் அமைஞ்சுது ??

With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand, He sees the world obedient all to his command.

Si le Roi a le pouvoir de donner avec des paroles gracieuses et de protéger (ses sujets), ce monde est rempli de sa gloire et il obtient tous les Biens qu’il souhaite.

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன், மக்கட்கு
இறைஎன்று வைக்கப் படும். 388

நீதி செலுத்தி பகைவர் வருந்தாமல் பாதுகாத்து வரும் மன்னன் மக்களால் கடவுள் என்று சிறப்பித்து மதிக்கப்படுவான் .

என்கருத்து:

இந்த நீதி வழங்கிறதுக்கும் ,அரசுக்கும் எட்டில வியாழன் கண்டியளோ . றோட்டிலை பஸ்சில பெண்பிரசுகள் போகேலாது . கொலையை செய்யிறவன் , சனங்களிட்டை காசுகளை ஆட்டையை போடிறவன் ராசாவாய் திரியிறான். அப்பாவியள் பேருக்கு சிறையிலை இருக்கிதுகள் . ஒருகாலத்தில நீங்கள் சொன்ன இலக்கணங்களோடை ஒரு அரசர் இருந்தவர் . எல்லாரும் சேந்து அவரையும் போட்டுத்தள்ளியாச்சு . நீங்கள் சொல்லிற சனத்தால கடவுள் எண்டு சொல்லிற அரசர்மார் ஒருத்தரும் இப்ப இல்லை .

Who guards the realm and justice strict maintains, That king as god o'er subject people reigns.

Le Roi qui’ en leur rendant la justice, protège (ses sujets) est considéré comme Dieu par les hommes.

செவிகைப்பச் சொல்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு. 389

அமைச்சர் முதலியோர் கூறும் உறுதிப் பொருள்கள் வெறுப்பாயிருந்தாலும் அவற்றின் பயன் கருதி அவற்றைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் நற்பண்புடைய வேந்தனது குடை நிழலில் உலகமே தங்கும் .

என்கருத்து:

இப்பிடியான அரசுகளையும் அரசர்களையும் மியூசியத்திலை தேடினாலும் கிடைக்காது கண்டியளோ . ஈராக்குக்கு மேலை படையெடுக்காதையெண்டு எல்லாரும் தலைகீழாய் நிண்டாங்கள் . கேட்டாரோ அமெரிக்க அரசர் . இவரோடை லண்டன் சிங்சாக் வேறை . ரெண்டு கள்ளரும் ஈராக்கை ஆட்டையைப் போட்டதுதான் மிச்சம் .

The king of worth, who can words bitter to his ear endure, Beneath the shadow of his power the world abides secure.

Le monde restera (d’une façon permanente) sous l’ombrelle du Roi,
qui a la force de supporter les paroles (de son ministre) qui blessent les oreilles.

கொடைஅளி செங்கோல் குடிஓம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க்கு ஒளி. 390

கொடையும் , இரக்க குணமும் , நீதி தவறாமையும் , ஏழ்மையான மக்களைக் காத்தலும் ஆகிய நான்கையும் உடைய வேந்தன் வேந்தர்க்கெல்லாம் ஒளிமிக்க விளக்காவான். 

என்கருத்து:

இப்பிடியான வேந்தருகளுக்கு இந்தக்காலத்திலை மதிப்பு இல்லை ஐயன் . மொள்ளைமாரியளுக்கும் முடிச்சவிக்கியளுக்கும் தான் ஐயன் காலம் . நீங்கள் சொன்ன இலக்கணங்களோடை ஒரு வேந்தர் இருந்தவர்தான் . ஆனால் நல்லவனை எல்லா மொள்ளைமாரியளும் சேந்து சீவிக்கவிடமாட்டாங்கள் , போட்டுத்தள்ளிப்போட்டாங்கள் .

Gifts, grace, right sceptre, care of people's weal; These four a light of dreaded kings reveal.

Le Roi qui a ces quatre qualités: faire des libéralités, accueillir avec grâce, appliquer équitablement les lois et recouvrer l’impôt suivant la capacité contributive du contribuable, est une lumière parmi les Rois.

Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல் கூடாவொழுக்கம்-Inconsistent Conduct-Bonne conduite-De la conduite qu’on de doit pas tenir-271- 280.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கூடாவொழுக்கம்- Inconsistent Conduct-Bonne conduite-De la conduite qu’on de doit pas tenir-271-280. 

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றுஒழுக்கம் பூதங்கள் ஐந்தும் அகத்தே நகும். 271
வஞ்சகனுடைய தீயொழுகத்தைக் கண்டு அவன் உடலில் உறுப்பாய் அமைந்துள்ள பஞ்சபூதங்களும் தமக்குள் ஏளனமாய் சிரிக்கும் .
எனது கருத்து :
ஊரை அடிச்சு உலையிலபோடுறவை அந்த நேரத்திலை நினைக்கலாம் தாங்கள் வெண்டிட்டினம் எண்டு ஆனால் எண்டைக்காவது ஒருநாள் அவையின்ர உடம்பு பஞ்சபூதங்கள் அவையைப் பாத்து சிரிக்கும் .
Who with deceitful mind in false way walks of covert sin,The five-fold elements his frame compose, decide within.
Les cinq sens se rient interieurement de la feinte moralité de l’hypocrite.
வான்உயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்நெஞ்சம் தான்அறி குற்றம் படின். 272
தன் நெஞ்சம் தான் அறிந்து செய்யும் குற்றத்தில் ஈடுபடுமானால் வானளாவிய அவனது தவத் தோற்றம் என்ன செய்யும் ?
எனது கருத்து :
தனக்கு பிழை எண்டு தெரிஞ்சும் ஒருத்தர் பிழை விடுகிறார் எண்டால் அவர் எப்பிடியான தவக்கோலங்கள் போட்டும் வேலையள் இல்லை .
What gain, though virtue'…