Skip to main content

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-அவா அறுத்தல் -The Extirpation of Desire-L'extirpation du désir- 360 - 370.
அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-அவா அறுத்தல் The Extirpation of Desire-L'extirpation du désir-360-370.


அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ் ஞான்றும்
தவாஅப் பிறப்புஈனும் வித்து. 361

எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் தொடர்ந்து வருகின்ற பிறவி என்னும் துன்பத்தைத் தருகின்ற வித்து அவா என்று கூறுவர் .

என்கருத்து :

வயசானவை உயிர் போறநேரத்திலை சேடம் இழுத்துக் கொண்டு இருப்பினம் . எங்கடை பெரிசுகள் சொல்லுவினம் ஏதாவது முடியாத ஆசையள் இருக்கும் பாலை ஊத்திவிடுங்கோ எண்டு . மனிசனிலை இருக்குற ஆசையள் எண்ட விதை தானாம் திரும்பவும் ஒருத்தரை பிறக்கப்பண்ணும் எண்டு படிச்ச பெரியாக்கள் சொல்லுவினம்.

The wise declare, through all the days, to every living thing.
That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring.

La cause génératrice de la naissance, pour tous les êtres,
en tous les temps, est le désir.

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை ; மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும். 362

ஒருவன் ஏதாவது ஒன்றை விரும்புவதானால் பிறவாமையை விரும்பவேண்டும் . அது ஆசை அற்ற நிலையை (விரும்பாமை) விரும்பினால்த்தான் உண்டாகும் .

என்கருத்து :

ஒருத்தர் திரும்பி பிறக்க வேண்டாம் எண்ட நிலமைக்கு வாறதெண்டால் ஆசையை இல்லாமல் பண்ணவேணும் . ஆனானப்பட்ட முனிவர்மாரே பெண்ஆசையிலை கவிண்டு கொட்டிண்டு போயிருக்கினம் . எனக்கெண்டால் ஆசையை நிப்பாட்டிறது நடக்குமெண்டு நினைக்கேலை .

If desire you feel, freedom from changing birth require! 'I' will come, if you desire to 'scape, set free from all desire.

S’il faut faire un souhait, souhaitons la non renaissance.
Celle-ci est assurée par l’évulsion du désir.

வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டுஇல்லை
யாண்டும் அஃதுஒப்பது இல். 363

ஆசையின்மைக்குச் சமனான சிறந்த பொருள் இவ்வுலகில் இல்லை மறு உலகிலும் அதற்குச் சமமானதொரு பொருளைக் காண்பதரிது.

என்கருத்து :

தண்ணி அடிக்கிறதாலை வாற வில்லங்கங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விசையம் தான் . அந்த தண்ணியடி ஆசையை நிப்பாட்டுறதாலை வாற சந்தோசமும் ( பணம் , உடல்நலம் , குடும்ப உறவு , சமூக அந்தஸ்த்து ) சொல்லிவேலையில்லை . இந்த சந்தோசத்தை நீங்கள் எங்கைபோனாலும் எடுக்கேலாது .

No glorious wealth is here like freedom from desire; To bliss like this not even there can soul aspire.

Il n’y a pas, de richesse, supérieure en ce monde à l’absence du désir, ni égale en l’autre monde.

தூஉய்மை என்பது அவாஇன்மை ; மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும். 364

தூய்மையான நிலையென்பது அவா இல்லாத நிலையாகும் அந்நிலை வாய்மையை விரும்பி நடந்தால் தானாகவே நம்மை வந்து சேரும்.

என்கருத்து :

எவன் ஒருத்தன் ஆசை இல்லாமல் இருக்கிறானோ அவன்ரை மனசு வெள்ளையாய் இருக்கும் . அதுவும் உண்மையா நடந்தால் தான் இதெல்லாம் ஒருத்தனுக்கு கைவரும் . ஆனால் , இவையள்தரவளியை இப்ப வலைபோட்டு தேட வேண்டிக்கிடக்கு .

Desire's decease as purity men know; That, too, from yearning search for truth will grow.

La pureté est l’absence du désir: celle-ci s’obtient par le culte du Vrai.

அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார் ; மற்றையார்
அற்றாக அற்றது இலர். 365

எதிலும் பற்றில்லாதவர்கள் பிறவியற்றவர்களாவர் . ஆசைக்கு அடிமையானவர்களுக்குப் பிறவியிலிருந்து விடுதலை இல்லை.

என்கருத்து :

எவன் ஒருத்தன் மண் ஆசை , பெண் ஆசை ,பொருள் ஆசை இல்லாமல் இருக்கிறானோ ,அவனை முற்றிலும் துறந்த துறவி எண்டும் , அவனுக்கு திரும்பவும் பிறப்பு இல்லை எண்டு ஐயன் சொலிறார் . இப்பிடியான ஆக்களை நான் யாழ்பாணத்திலை பாத்திருக்கிறன் . ஒரு யோகர் சாமியும் , கடையில் சாமியுமே காணும் . ஆனால் ஒருகாலத்திலை நாங்கள் உயர்வாய் மதிச்ச காஞ்சி மடமும் , மதுரை ஆதீனமும் ஐயன் சொன்னதுக்கு தலைகீழாய் நிண்டு நாறுது . இவையளை எப்பிடி நாங்கள் துறவி எண்டிறது ?? இன்னும் ஒரு விசையமும் எனக்கு விளங்கிது . ஏன்ரா இந்த பூமியிலை இவ்வளவு சனத்தொகையெண்டு .

Men freed from bonds of strong desire are free; None other share such perfect liberty.

Ceux que l’on appelle libérés de la renaissance sont ceux qui sont libérés du désir; les autres renaîtront.

அஞ்சுவதோ ரும் அறனே ; ஒருவனை
வஞ்சிப்பதோ ஓரும் அவா. 366

ஒருவன் அவாவிற்கு (ஆசைக்கு) அஞ்சி வாழ்வதே அறம் . ஏனெனில் ஒருவனைச் சோர்வு கண்டு கெடுத்து வஞ்சிப்பது ஆசையே.

என்கருத்து :

எங்கடை பெரிசுகள் சொல்லுவினம் ஒருத்தன் கட்டுசெட்டாய் இருக்கவேணுமெண்டால் விரலுக்கு ஏத்த வீக்கம் இருக்கவேணும் எண்டு ஆனால் உங்கை கவிண்டு கொட்டுண்டவையின்ரை ஹிஸ்ரறியளை எடுத்து பாத்தியள் எண்டால் அவையள் ஏதோவளியிலை ஒண்டிலை அளவுக்கு அதிகமாய் ஆசை வைச்சிருப்பினம் அதாலை ஆசையள் இல்லாமல் சீவிக்கிறவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது

Desire each soul beguiles; True virtue dreads its wiles.

C’set le désir qui abuse un chacun; fuir le désir est la vertu.

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டும் ஆற்றான் வரும். 367

ஒருவன் ஆசையை முற்றும் ஒழித்தால் , அவன் கெடாமல் வாழ்வதற்குரிய நல்வினைகள் தான் விரும்பியவாறே வரும்.

என்கருத்து :

ஒருத்தன் என்னத்தை விதைக்கிறானோ அதைத்தான் அறுப்பான் . எவன் கண்டதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படாமல் தன்ரை சீவியத்தை கொண்டுபோறானோ , அவன் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் . ஆசையை அடக்காதவன் கடைசியிலை அந்த ஆசையாலையே அடிப்பத்திப் போவான் பாருங்கோ .

Who thoroughly rids his life of passion-prompted deed, Deeds of unfailing worth shall do, which, as he plans, succeed.

A celui qui extirpe ses désirs, le salut vient par la voie qu’il désire.

அவாஇல்லார்க்கு இல்லாகும் துன்பம் ;அஃது உண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும். 368

அவா இல்லாதவர்களுக்குத் துன்பம் இல்லை . அவா இருந்தால் துன்பமும் விடாமல் வந்து கொண்டே இருக்கும் .

என்கருத்து :

சும்மா கிடந்த ராவணன் தேவையில்லாமல் சீதைக்கு மேலை கைவைக்கப்போய் கடைசியில சொந்த நாடும் அவனுக்கு இல்லை . அவனுக்கு பெண் ஆசை இல்லாட்டில் ஒழுங்காய்த்தானே இருந்திருப்பான் . ஆசையை அடக்கினவனுக்கு வாழ்க்கையிலை அரையண்டம் இல்லை . அடக்காதவனுக்கு பொங்கு சனிதான் . ஆளையே முடிச்சு போடும் .

Affliction is not known where no desires abide; Where these are, endless rises sorrow's tide.

Nulle douleur pour celui qui n’a pas de désir; au contraire, les souffrances s’accmulent sans fin, sur la tête de celui qui a le désir. 

இன்பம் இடையறா து ஈண்டும் அவாஎன்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின். 369

துன்பங்களுள் கொடிய ஆசையென்னும் துயரத்தை விட்டொழித்தால் , நிலையான இன்பத்தைப் பெறலாம் .

என்கருத்து :

சரி ஆசையை விட்டால் இன்பம் கிடைக்கும் எண்டு வைச்சாலும் , ஆசை அல்லது தேடல் தானே மனுசனை அவன்ரை இடத்திலை இருந்து உயத்திக் கொண்டு போகிது ?? ஆசை இல்லாட்டில் அவன் சோம்பேறியா அல்லோ போடுவான் ஐயன் .

When dies away desire, that woe of woes Ev'n here the soul unceasing rapture knows.

Celui qui extirpe le désir, qui est la douleur des douleurs, jouit du bonheur perpétuel, même ici-bas.

ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும். 370

ஒருபோதும் நிரம்பாத இயல்புடைய அவாவைக் கைவிட்டால் , அப்போதே அழிவில்லாத இன்பவாழ்க்கையைப் பெறலாம் .

என்கருத்து :

ஆசை எண்டிறது ஓட்டைச் சிரட்டையிலை தண்ணி விடுறமாதிரி . அதுக்கு முடிவே இல்லை . இதாலை ஒருத்தன்ரை வாழ்க்கை எப்பவுமே அரையண்டமாய்தான் இருக்கும் . ஆதாலை ஆசையை விட்டால் நல்ல நிம்மதியான சீவியம் கிடைக்கும் எண்டு ஐயன் சொல்லிறார் .

Drive from thy soul desire insatiate; Straight'way is gained the moveless blissful state.

Abandonner le désir qui, de sa nature, est insatiable,
confère sur le champ, l’état inchangeable (la perfection).

Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…