Skip to main content

அறத்துப்பால்-துறவறவியல் வாய்மை-Veracity- La Véracité - 291- 300.


அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-வாய்மை-Veracity-La Véracité -291-300. 


வாய்மை எனப்படுவது யாதுஎனின் யாதுஒன்றும்
தீமை இலாத சொலல். 291

உண்மையென்று கூறப்படுவது எது என்றால், மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீமை தராத சொற்களைக் கூறுதலேயாகும்

எனது கருத்து:

மற்றவைக்கு ஒரெப்பனும் தீமை செயாத மாதிரி ஒரு சொல்லை சொல்லுறது தான் உண்மையான உண்மையாம் . இது இந்தக்காலத்தில நடக்கிற காரியமோ ?? மற்ற ஆக்களுக்கு தீமை வராத சொல்லை சொல்லிறது தான் உண்மையெண்டால் ஊமையாத்தான் இருக்கவேணும் .

You ask, in lips of men what 'truth' may be; 'Tis speech from every taint of evil free.

Qu’est ce que la véracité? C’est proférer des paroles qui ne puissent causer aucun mal.

பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த; புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின். 292

பொய்மைச் சொற்களும் குற்றமற்ற நன்மையைப் பிறர்க்குத் தருமாயின்,வாய்மைச் சொற்கள் நல்வழி பெறும்

எனது கருத்து:

எனக்கு இதில உடன்பாடில்லை . ஒருகதைக்கு ஆளாளுக்கு தான் சொல்லுற பொய்யால நன்மை வரும் எண்டு பொய்சொல்ல வெளிக்கிட்டால் என்ன செய்யிறது??

Falsehood may take the place of truthful word, If blessing, free from fault, it can afford.

S’il a pour effet de causer du bien sans le moindre mal, le vaut mensonge la vertu. 

தன்நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க; பொய்த்தபின்
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும். 293

ஒருவன் தன்மனம் அறிந்த ஒன்றை பிறர் அறியார் என மறைத்து பொய் கூறுதல் கூடாது .அங்கனம் பொய் கூறுவாயின் அவன் மனமே அக்குற்றத்திற்குச் சாட்சியாய் இருந்து அவனை வருத்தும்.

எனது கருத்து:

இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமாய் எனக்குத் தெரியேலை . நாக்கு கூசாமல் பொய் சொல்லுறவைக்குத் தான் இப்ப காலம் கண்டியளோ . ஆரும் தெரிஞ்சும் தெரியாமல் உண்மையை சொல்லி சீவிச்சால் , அவன் எடுக்கிற பட்ம் ஒண்டில் துரோகி இல்லாட்டி வாழத்தெரியாத சேமணைப்பயல் எண்டு சொல்லுவினம் .

Speak not a word which false thy own heart knows Self-kindled fire within the false one's spirit glows.

Ne dites jamais un mensonge que votre conscience sait être un mensonge, car lorsque vous avez menti, votre conscience se constitue témoin de votre mensonge et vous fait souffrir.

உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன். 294

ஒருவன் தன் மனதுக்கு நீதியாய் பொய் பேசாமல் ஒழுகுவானாயின், அவன் உலகில் வாழும் எல்லோராலும் நல்லவன் என்று போற்றப்படுவான்.

எனது கருத்து:

இண்டையான் திகதியில ஆர் பொய்புரட்டு சொல்லி சீவிக்கினமோ அவையளைத்தான் சனம் தூக்கி பிடிக்குது . ஆனானப்பட்ட தருமரே பொய் பேசாதவர் . ஆனால் அவரே ஒருக்கா சண்டையில " ஒழிந்தான் அசுவத்தாமன் " எண்டு சொல்லித்தான் தன்ரை குரு துரோணரை அவர் அசந்த நேரம் பாத்து போட்டுத் தள்ளினவர் . ஆனால் சனம் என்ன சொல்லுது தருமர் பொய்யே பேசாதவர் எண்டு .

True to his inmost soul who lives,- enshrined He lives in souls of all mankind.

Celui qui se conduit sans mentir selon sa conscience, vit dans le cœur de tous les hommes.

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை. 295

ஒருவன் மனத்தோடு பொருந்தி , உண்மையயே பேசுவானாயின் தவமும் தானமும் ஒருங்கே செய்பவர்களைக் காட்டிலும் சிறந்தவனாவான்.

எனது கருத்து:

ஆராவது மனசார மனச்சாட்சிப்படி உள்ளதை உள்ளபடி கதைச்சு சீவியம் நடத்திச்சினம் எண்டால் அவை தானதருமஞ் செய்யிறவையை விடவும் தவசீலர்களை விடவும் மேலானவை எண்டு ஐயன் சொன்னாலும் , நான் இப்பிடிபட்ட ஆக்களை காணேலை .

greater is he who speaks the truth with full consenting mind. Than men whose lives have penitence and charity combined.

Celui qui dit la vérité selon sa conscience est le premier d’entre ceux qui joignent la charité à la pénitence.

பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை; எய்யாமை
எல்லா அறமும் தரும். 296

பொய்யாமை போலப் பெகழ் தருவது வேறு இல்லை அதில் தளராமல் உறுதியாய் இருப்பது ,ஒருவனுக்கு எல்லா அறத்தின் சிறப்பையும் தரும்.

எனது கருத்து:

பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறது நல்ல விசயம்தான் . அப்பிடி இருக்கிறதே அவனை புகழ் எண்ட உச்சாணிக்கொம்பிலை கொண்டுபோய் ஏத்திவிடும் . அவைனை அறியாமலே எல்லா புண்ணியங்களையும் அவனுக்கு சேத்துவிடும் . ஆனால் , இப்பிடி எல்லாத்துக்கும் உதாரணமாய் இருந்த தருமனே பொய் சொல்லிப்போட்டார் . அவருக்கு முன்னால நாங்கள் நாங்கள் எந்தளவுக்கு சரியாய் இருப்பம் ??

No praise like that of words from falsehood free; This every virtue yields spontaneously.

L n’y a pas de gloire égale à ne pas mentir. Ceci donne toutes les vertus, sans qu’on ait besoin de mortifier le corps.

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின், அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று. 297

பொய் கூறாமை என்னும் நன்மையையே ஒருவன் இடைவிடாமல் செய்து வருவானாயின் அவன் வேறு அறங்களைச் செய்ய வேண்டாம்.

எனது கருத்து:

நீங்கள் உங்கடை வாழ்க்கையில ஒண்டும் வெட்டி கிழிக்க வேண்டாம் . பொய் சொல்லாமல் இருந்தாலே வேறை ஒண்டும் செய்யத்தேவையில்லை . இந்த பொய் சொல்லுறதாலைதான் ஒருத்தனுக்கு வில்லங்கமும் பிடரியில வந்து ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிது எண்டிறது என்ரை அபிப்பிராயம் .

If all your life be utter truth, the truth alone, 'Tis well, though other virtuous acts be left undone.

Si l’on a la maîtriser de ne pas mentir, il est bon de ne pas pratiquer, de ne pas pratiquer les autres vertus.

புறந்தூய்மை நீரால் அமையும்; அகம்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும். 298

உடலின் புறத் தோல் நீரால் தூய்மை அடைகின்றது. அதேபோல அகத்தேயுள்ள மனம் வாய்மையால் தூய்மை அடைகின்றது.

எனது கருத்து:

நல்லாய் சவுக்காரம் போட்டு தேச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒருதரமாவது குளிக்கிறம் , உடம்பிலை இருக்கிற ஊத்தை போறதுக்கு . ( சிலது குளிக்காமலே இருக்கிறது வேறை விசையம் ) . ஆனால் மனசிலை இருக்கிற ஊத்தையை உரஞ்சி கழுவ பொய்யே பேசாத உண்மை எண்ட சவுக்காரம் தேள்வை கண்டியளோ . ஆனால் இந்த சவுக்காரம் அவுட் ஒஃப் ஓடறாய் போய் கனகாலமாய் போச்சு பாருங்கோ .

Outward purity the water will bestow; Inward purity from truth alone will flow.

La purete du corps s’obtient par l’eau, la pureté du cœur se forme par la véracité. 

எல்லா விளக்கும் விளக்குஅல்ல; சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு. 299

அறிவு ஒழுக்கம் நிறைந்த பெரியவர்களுக்குப் புற இருளைப் போக்கும் விளக்குகள் எல்லாம் விளக்குகள் அல்ல; பொய் கூறாமல் உண்மை பேசுதலாகிய விளக்கே சிறந்த விளக்காகும்.

எனது கருத்து:

சிலபேரை பாத்தியள் எண்டால் உலகத்தை கரைச்சு குடிச்சமாதிரி மற்றவைக்கு ஆலோசனையள் சொல்லுவினம் . சனமும் வாயைப் பிளந்து கொண்டு கேப்பினம் . ஆனால் கொஞ்சம் இவையளை வடிவாய் பாத்தால் தொட்டதுக்கெல்லாம் பொய் பேசிற ஆக்களாய் இருப்பினம் . இப்பிடி நல்லா படிச்ச பொய் பேசிற ஆக்கள் உண்மையில அறப் படிச்ச பல்லியள் . இவையள் பொய் பேசிறதாலை இவைளின்ரை படிப்புகள் , அந்தஸ்த்துகள் எல்லாம் என்னைப் பொறுத்தவரையிலை வீண் . படிச்சாக்கள் ஒருக்காலும் பொய் கதைக்கக் கூடாது .

Every lamp is not a lamp in wise men's sight; That's the lamp with truth's pure radiance bright.

Toute lumière qui chasse l’obscurité n’est pas lumière; pour les vertueux, est la seule lumière, la vérité qui jugule l’obscurité du coeur.

யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்துஒன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற. 300

வாய்மையைவிட எந்த வகையாலும் சிறந்த வேறு ஒரு பொருளைக் காணமுடியாது .

எனது கருத்து:

உலகத்தில ஒருத்தன் எப்பிடிபட்ட நிலமையில இருந்தாலும் பொய் பேசாமல் இருக்கிறதைப் போல ஒரு மேலான தகுதி வேறை ஒண்டும் இல்லை எண்டது என்ரை அபிப்பிராயம்.

Of all good things we've scanned with studious care, There's nought that can with truthfulness compare.

D’après mes investigations personnelles, il n’y a rien de plus grand que la vérité.

Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…