Skip to main content

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- துறவு-Renunciation-Du renouncement-341-350.


அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- துறவு-Renunciation-Du renouncement-341-350.


யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன். 341

ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ ,அந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை

எனது கருத்து :

ஒருத்தனுக்குப் பிடிச்ச சனியள் மூண்டு மண் , பொன் , பெண் . இந்த மூண்டு சனியும் ஒருத்தனை உண்டு இல்லை எண்டு ஆக்கிப்போடும் . இதுகளிலை பற்றை வைக்காமல் விட்டால் அவனுக்கு துன்பம் வராது எண்டு ஐயன் சொன்னாலும் , இந்தக்காலத்திலை முற்றுந்துறந்த துறவியளாலேயே இந்தப் பெண் எண்ட பற்றை விடேலாமல் கிடக்கு......... நம்ம காஞ்சி பெரியவாளும் , பிரேம்ஸ்சும் , நித்தியும் படுகிற பாடுகளைப் பாக்கிறியள் தானே ???

From whatever, aye, whatever, man gets free, From what, aye, from that, no more of pain hath he!

Si l’on renonce à un objet quelconque, celui-ci ne cause aucune douleur au renonçant.

வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
ஈண்டுஇயற் பால பல. 342

துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கையை விரும்பினால் , ஆசைகளையெல்லாம் விட்டுவிடவேண்டும் . அப்படி விட்டுவிட்டபின் இவ்வுலகில் அடையக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும் .

எனது கருத்து :

சிவசத்தியமாய் எனக்கு இந்தக் குறளின்ரை லொஜிக் விளங்கேலை. ஒரு பொருளிலை பற்று ஆசை வைச்சால் தானே அதாலை இன்பம் கிடைக்கும் . உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் ஒரு பெட்டையை அக்கறையா முழு மூச்சோடை சைற் அடிச்சால் தானே காதல் இனிய கலியாணம் எண்ட இன்பம் கிடைக்கும் . ஏனோதானோ எண்டு சைற் அடிச்சால் எந்தப்பெட்டை அவனை திரும்பிப்பாக்கும் ??

'Renunciation' made- ev'n here true pleasures men acquire; 'Renounce' while time is yet, if to those pleasures you aspire.

Nombreuses sont les délices qu’obtient naturellement dans cette existence, celui qui renonce à tout. Si on les désire, il faut renoncer au monde.

அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு. 343

ஐவகைகப் புலன்களின் ஆசைகளையும் அடக்கி வெற்றி கொள்ள வேண்டும். ஐம்புல நுகர்ச்சிக்கு வேண்டிய பொருட்களை ஒரே சேர விட்டு விட வேண்டும்.

எனது கருத்து :

சரி ஐயா ஐஞ்சு புலனையும் அடக்கினால் தான் துறவு எண்டு சொல்லுறியள் . ஆனால் இது நடக்கிற காரியமோ ?? ஆனானப்பட்ட விசிவாமித்திரரே மேனகையிட்டை கவிண்டு கொட்டுண்டவர் எண்டதையும் ஞாபகப்படுத்திறன் .

'Perceptions of the five' must all expire;- Relinquished in its order each desire.

Il faut abolir les sensations que l’on perçoit par les cinq sens et abandonner radicalement; tous les objets que l’on a amassés, en vue de jouir des cinq sens.

இயல்புஆகும் நோன்பிற்குஒன்று இன்மை; உடைமை
மயல்ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து. 344

தவம் செய்வதற்கு ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தல் இயல்பாகும் . பற்று இருந்தால் மீண்டும் மயங்குவதற்கு வழி உண்டாகும்.

எனது கருத்து :

சாமியாப் போறது ஒண்டும் லேசுப்பட்ட வேலையில்லை . அதுக்கு முதல் வேலையே ஆசையளை விடிறதுதானாம் . ஒருகாலத்திலை கடையில் சாமி , குடைச்சாமி , யோகர் சாமி எண்டு கண்டிருக்கிறன் . யோகர்சாமீட்டை போற சனத்துக்கு அந்தாள் சொல்லும் " சும்மா கிட எண்டு " . இவையள் இமையமலைக்குப் போய் விலாசம் காட்டின ஆக்கள் இல்லை . இவையிட்டை ஒரு சொத்துப்பத்தும் இருக்கேலை . ஆனால் இப்ப இருக்கிற சாமியளைப் பாத்தால் பேருக்குத்தான் காவி , ஆனால் நம்பர் வண் மில்லியனர் பாருங்கோ .

'Privation absolute' is penance true; 'Possession' brings bewilderment anew.

Ne rien posséder est la loi de la pénitence. Posséder un seul objet détruit la pénitence et ramène le vertige. 

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்புஅறுக்கல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை. 345

பிறவித் துன்பத்தை ஒழிக்க முயல்பவருக்கு உடம்பும் மிகையானதாகும் . ஆகையால் அதற்குமேல் வேறு தொடர்பு கொள்வது ஏனோ?

எனது கருத்து :

இந்த சாமியளையும் அவையின்ரை சொத்துப்பத்துகளையும் பாத்தால் , அவை அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டினமோ இல்லையோ திரும்பி பிறக்கிறதுக்கு தங்கடை சுமையளை கூட்டிக்கொண்டுதான் இரிக்கினம் எண்டிறது கிளியறாய்த் தெரியுது .

To those who sev'rance seek from being's varied strife, Flesh is burthen sore; what then other bonds of life?

A celui qui s’efforce d’éviter la renaissance, le corps est de trop.
Qu’adviendra-t-il, s’il désire encore d’autres biens.

யான் எனது என்னும் செருக்கு
அறுப்பான் வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் புகும் 346

உடலை " யான் "எனவும் , பொருட்களை "எனது" எனவும் நினைக்கின்ற மயக்கத்தைப் போக்கின்றவன் வானோர்க்கும் எட்டாத உயர்ந்த உலகம் போவான் .

எனது கருத்து :

இங்கைதானே பிரச்சனையே . நான் என்ரை எண்டு சொல்லாமல் " நாம் " " எமது " எண்டு சொல்லுங்கோ . உங்கடை சொண்டு மற்றச் சொண்டோடை முட்டும் . பக்கத்தில இருக்கிற சனமும் உங்களோடை ஒட்டும் . இதுகளை பளக்கத்திலை கொண்டுவாங்கோ பேந்து உங்களைப் பிடிக்கேலாது .

Who kills conceit that utters 'I' and 'mine', Shall enter realms above the powers divine.

Celui qui déracine l’orgueil de dire: ‘‘ Moi, le mien’’ entre dans la région céleste, supérieure au séjour des dieux.

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு 347

"யான் " "எனது "இருவகைப் பற்றுக்களையும் விடாதவரை துன்பங்களும் விடாமல் பற்றிக் கொள்கின்றன .

எனது கருத்து :

என்னத்தைச் சொல்ல......... " நான் " எண்டிறது அட்டமத்து சனியெண்டால் " என்ரை " எண்டிறது பத்திலை வியாழன் . ரெண்டும் ஒருத்தனை சிப்பிலி ஆட்டிபோடும் . நான் முழுக்க இதுகளை உங்களை விடச்சொல்லி கேக்கேலை . நீங்கள் முடிஞ்சவரை ஊக்கம் எடுத்தியள் எண்டால் சந்தோசமாய் இருப்பியள் பாருங்கோ .

Who cling to things that cling and eager clasp, Griefs cling to them with unrelaxing grasp.

Les douleurs s’attachent à celui qui est rivé à ses attachements et ne le quittent pas.

தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார்; மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர். 348

முற்றும் துறந்தவரே உயர்ந்த நிலையினர் ஆவர் ; அவ்வாறு துறக்காத மற்றவர் ஆசை வலையில் அகப்பட்டுக் கொண்டவர் ஆவர் .

எனது கருத்து :

இதைப் படிக்கேக்கை எனக்கு ஒரு விசயம் தான் திரும்பத் திரும்ப மண்டையுக்கை அடிக்குது....... அப்பத்தையான் முனிவர்மாரிலை இருந்து இப்பத்தையான் சாமியள் வரை பெட்டயள் விசையத்தைலையும் , அதாலை வந்த காமத்தையும் ஏன் கட்டுப்படுத்தேலாமல் போனது பாருங்கோ?

Who thoroughly 'renounce' on highest height are set; The rest bewildered, lie entangled in the net.

Ceux qui renoncent définitivement à tout obtiennent leur salut. Les autres sont gagnés par le vertige et sont pris dans le filet (de la renaissance). 

பற்றுஅற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் ;மற்று
நிலையாமை காணப் படும். 349

இருவகைப் பற்றும் அற்றபொழுதே , அந்தப் பற்றற்ற நிலை பிறவித் துன்பத்தை ஒழிக்கும் . இல்லையானால் பிறவித் துன்பம் மாறி மாறி வரும் .

எனது கருத்து :

ஒருகுளத்திலை தாமரை இலைக்கும் தண்ணிக்கும் உள்ள தொடர்புதான் , மனுசனுக்கும் ஆசையளுக்கும் இருக்கவேணும்.இல்லையெண்டால் அந்த ஆசையளாலையே அவன் திருப்பித் திருப்பிப் பிறப்பனாம் எண்டு ஐயன் சொல்லுறார்.

When that which clings falls off, severed is being's tie; All else will then be seen as instability.

Le renoncement détruit instantanément la renaissance;
tout autre moyen se heurte à l’instabilité.

பற்றுக பற்றுஅற்றான் பற்றினை ;அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு. 350

பற்று இல்லாதவனாகிய இறைவனது பற்றை மட்டுமே பற்றுக . உலகப் பற்றுகளை விடுவதற்கு அப்பற்றை பற்ற வேண்டும் .

எனது கருத்து :

சரி ஐயா நீங்கள் இப்பிடிச் சொல்லுறியள் . எங்கடை சனம் பிடிக்காத விரதங்கள் இல்லை , கும்பிடாத கோயிலுகள் இல்லை , கடைசீல எந்த இறைவனும் வந்து காப்பாத்தி விடேலையே ஐயா ?? வர வர எனக்கு இந்த இறைவனிலேயே நம்பிக்கை போட்டுது ஐயா .

Cling thou to that which He, to Whom nought clings, hath bid thee cling, Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing.

Pour renoncer à tout attachement, il faut suivre la voie du salut,
tracée par Celui qui a vaincu l’attachement et s’y tenir fermement.

Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…