Skip to main content

அறத்துப்பால்-இல்லறவியல்-புகழ்- Renown- La gloire- 231 - 240.


அறத்துப்பால்-இல்லறவியல்-புகழ்-Renown-La gloire-231-240.

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. 231

வறியவர்க்குப் பொருள் ஈதல் வேண்டும் . அதனால் புகழுண்டாக வாழ வேண்டும் . அப்புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியம் பயன் வேறு யாதும் இல்லை.

எனது கருத்து:

மனிசனாய் பிறந்தால் தன்னாலை நாலுபேருக்க உதவியா இருக்கவேணும் . அதுவும் கஸ்ரப்பட்ட ஏழைபாழையளுக்கு உதவியா இருக்கவேணும் . அப்பதான் அவன் செத்தாலும் சனங்களின்ரை மனசில வாழுவான் இதைத்தான் ஐயனும் சொல்லுறார்

See that thy life the praise of generous gifts obtain; Save this for living man exists no real gain.

Donnez! vivez avec gloire! Il n’y a pas de profit plus grand à l’homme que celui-là.

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ். 232

இவ்வுலகில் பேசுவோர் சிறப்பாகப் பேசுவன எல்லாம் தம்மிடம் வந்து யாசிப்வர்கு அவர் வேண்டும் ஒரு பொருளைக் கொடுத்து உதவுவோரிடம் நிற்பதாகிய புகழையேயாகும்.

எனது கருத்து:

அந்தக்காலத்திலை பாத்தியள் எண்டால் இந்தப்புலவர்மாருக்கு வேலையே அரசன்மாரை ஏத்தி ஏத்தி கவிதையள் எழுதிறது தான் .ஏனெண்டு நினைக்கிறியள் ?அப்பிடி அரசன்ரை புகழுகளை சொன்னால் அவரும் ஏழைஎழியதுகளுக்கு குடுப்பரெல்லோ.

The speech of all that speak agrees to crown The men that give to those that ask, with fair renown.

De tous les éloges qu’on décerne, seul reste permanent, celui qui est fait de quelqu’un qui donne (aux pauvres).

ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில். 233

நெடு நாள் நீடித்து நிலைக்கும் புகழுக்கு ஒப்பான ஒரு பொருளை உலகில் காண்பது மிகவும் அரிதாகும்.

எனது கருத்து:

ஒரு கெட்டவன் எண்ட பேரை ஐஞ்சு நிமிசத்தில எடுக்கலாம் ஆனால் ஒருத்தன் நல்லவனா வள்ளலாய் இருந்து புகழ் எடுக்கிறது செரியான கஸ்ரம் பாருங்கோ ஆனால் அந்தப் புகழ்தான் உலகத்தில நிலையானது

Save praise alone that soars on high, Nought lives on earth that shall not die.

Il n’y a en ce monde rien qui puisse égaler la grande gloire de quelqu’un. Tout le reste est détruit ici-bas.

நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றாது புத்தேள் உலகு. 234

உலகம் உள்ளவரை புகழோடு வாழ்பவனையே மேல் உலகம் போற்றிப் புகழும் . ஞானிகளை ஒருக்காலும் புகழாது.

எனது கருத்து:

எனக்கு மேல்உலகம் இருக்கிது எண்டு நம்பிக்கையில்லை ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கேக்கை அவன் புகழின்ரை உச்சாணியிலை இருக்கேக்கை சனம் அவனை புகழவேணும் அதேநேரம் அறிவுள்ள ஆக்களையும் கைவிடக்கூடாது

If men do virtuous deeds by world-wide ample glory crowned,The heavens will cease to laud the sage for other gifts renowned.

Si quelqu’un acquiert ici-bas une gloire indestructible, le monde des dévas ne célèbrera pas les bienheureux qui s’y trouvent.

நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது. 235

புகழ் உடலுடன் வாழ்வது ,நிலையான புகழுடன் இறப்பது ஆகிய இரண்டும் அறிவாளிகளுக்கே கிடைக்கும். மற்றவர்கட்குக் கிடைக்காது.

எனது கருத்து:

முதல் குறளில சொல்லுறார் ஞானியளை மேல் உலகம் மதிக்காது எண்டு அதோடை அறிவாளி எண்டு சொல்லுறவையெல்லாம் அந்த அறிவுக்கு ஏத்தமாதிரி நடக்கினமில்லை புகழோட சீவிக்கிறதும் செத்தாப்பிறகும் புகழோட இருக்கிறதும் ஞானியளால தான் முடியுமெண்டால் படிக்காத மேதையளை என்ன சொல்லுறது

Loss that is gain, and death of life's true bliss fulfilled,Are fruits which only wisdom rare can yield.

Seuls, les Sages peuvent accroître leur gloire et la rendre immortelle.

தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. 236

மனிதனாகப் பிறக்க விரும்பினால் புகழுடன் தோன்றுவது நல்லது .இல்லையேல் மனிதப்பிறவியாய் தோன்றாமலிருத்தலே நலம் .

எனது கருத்து:

ஒரு விசையத்தில இறங்கினால் அதிலை முடிவுகண்டு வெற்றியோட புகழ் எடுக்கவேணும் . அப்பிடி செய்யேலாதவை அதிலை இறங்காமல் விடுறதுதான் நல்லது.

If man you walk the stage, appear adorned with glory's grace;Save glorious you can shine, 'twere better hide your face.

Si l’on nait, il faut naître avec les qualités propres à acquerir la gloire. Si non, il vaut mieux ne pas pas naître.

புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன். 237

தமக்குப் புகழ் உண்டாகும்படி வாழாதவர்கள் தம்மை நொந்து கொள்ளாமல் , தம்மை இகழுகின்ற உலகத்தவரை நொந்து கொள்வது எதற்காகவோ ?

எனது கருத்து:

சிலபேரைப் பாத்தியள் எண்டால் தாங்கள் விட்ட விடுகின்ற பிழையளை ஒருக்காலும் ஒத்துக்கொள்ளமாட்டினம் . ஆராவது அக்கறைல நல்லது கெட்டதுகளைச் சொன்னால் உடன விசர்பத்தி சொன்னவயோட சண்டைக்குப் போடுவினம் .ஆனால் ஒருத்தர் ஏதாவது பிழையள் விட்டால் அதுக்கு கவலைபட்டு , பேந்தும் அதேபிழை வராமல் பாத்து நடக்கவேணும் . அவைதான் மனிசர் .

If you your days will spend devoid of goodly fame, When men despise, why blame them? You've yourself to blame.

Ceux qui ne vivent pas avec gloire ne se plaignent pas d’eux-mêmes. Pourquoi se plaignent-ils de ceux qui les méprisent.

வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறாஅ விடின். 238

தமக்குப் பின் எஞ்சி நிற்பதாகிய புகழைப் பெறாமல் விட்டு விட்டால் , அத்தகைய வாழ்க்கை எல்லார்க்கும் பழி என்று நல்லோர் சொல்லுவர் .

எனது கருத்து:

ஒருத்தர் பேராப்புகழாய் இருக்கவேணும் தான் .ஆனால் அந்தப் புகழ் எண்டபோதையில இப்ப கனபேர் உள்ளஊரிக் கோல்மால் வேலையெல்லாம் செய்யினம் .வள்ளு இப்பிடிச்சொல்லுறார் . என்னைப் பொறுத்தவரையில புகழுக்கு மயங்காமல் மனச்சாட்சியோட அறவாழ்க்கை வாழுறவன்தான் மனிசன் .

Fame is virtue's child, they say; if, then, You childless live, you live the scorn of men.

C’est une honte dit-on, pour tous homme que de ne pas acquérir la réputation.

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம். 239

புகழ் இல்லாதவனுடைய உடம்பைச் சுமந்த நிலம் பயிர் வழம் குன்றிச் செழிப்பின்றிக் காணப்படும் .

எனது கருத்து:

சும்மா இருந்தம் போனம் எண்டு புகழ் இல்லாத உடம்பை சுமந்த நிலம் பாலைநிலமாய் பொய்விடுமெண்டு ஐயன் ரென்சனாய் சொல்லுறார்.

The blameless fruits of fields' increase will dwindle down,If earth the burthen bear of men without renown.

Le champ qui support un corps sans gloire produit une moisson dérisoire.
வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர். 240

இவ்வுலகில் பழியில்லாமல் புகழுடன் வாழ்பவரே உயிர் வாழ்பவராக மதிக்கப்படுவர். புகழ் இல்லாமல் பழியோடு வாழ்பவர் இறந்தவருக்குச் சமனாகவே மதிக்கப்படுவர் .

எனது கருத்து:

இருந்தால் கியாதியாய் இருக்கவேணும் இல்லாட்டி செத்துதுலையிறது நல்லது எண்டு ஐயன் சொன்னாலும், எப்பிடிப்பட்ட கியாதியோட இருக்கவேணும் எண்டு தெளிவாய் சொல்லேல .நாலு குடும்பத்தை குலைச்சு, செய்யாத வேலையெல்லாம் செய்த மகிந்தாவும் கியாதியோட இருக்கிறான் . அன்னை திரேசாவும் கியாதியோடதான் இருக்கிறா .

Who live without reproach, them living men we deem; Who live without renown, live not, though living men they seem.

Ceux-la vivent, qui vivent sans honte; ceux-là ne vivent pas, qui vivent sans réputation.

Comments

  1. ஐயா,

    இந்த அதிகாரத்தில் இரண்டு குறள்களுக்குத் தவறான வரிசை எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 239 எண்ணுக்கு 339 என்றும், 240 எண்ணுக்கு 340 என்றும் தவறுதலாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவற்றைச் சரி செய்யுங்கள்.

    நன்றி.

    ReplyDelete
  2. உங்கள் வரவுக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி .நீங்கள் குறிப்பிட்ட தவறுகளை திருத்தியுள்ளேன். தொடரில் தொடர்ந்தும் இருங்கள் .

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…