Skip to main content

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.


அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131

ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .

எனது கருத்து:

ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது

Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.

Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.

பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை. 132

வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .

எனது கருத்து:

எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க வேண்டிவரும் எண்டு இந்தக்குறள் சொன்னாலும் இதையே உயிர்மூச்சாய் கொண்டு இருந்த எங்கடை போராட்டத்துக்கு என்ன நடந்தது

Searching, duly watching, learning, 'decorum' still we find;Man's only aid; toiling, guard thou this with watchful mind.

Examinez, cherchez à connaître, en contenant votre volonté, vous decouvritrez à la fin que la moralité est votre seule compagne (pour le ciel). Donc, gardez la, même au prix des souffrances.

ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை ; இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும். 133

ஒழுக்கம் உடையவராக இருப்பதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும். ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகிவிடும்.

எனது கருத்து:

இந்தக் குறளாலாலை ஐயன் சாதிக்கு ஒரு புது இலக்கணம் தாறார் . ஒருத்தர் குறைஞ்ச சாதிலை பிறந்தாலும் நல்ல ஒழுக்கமானவாராய் இருந்தால் உயர்சாதியாய் போற்றப்படுவாராம் . ஆனால் உயர்சாதீலை பிறந்து ஒழுக்கம் இல்லாட்டி குறைஞ்ச சாதியாய் மதிப்பினமாம் . ஆக சாதி எண்டுறது ஒருத்தற்ரை ஒழுக்கத்திலைதான் இருக்கிது .

Decorum's' true nobility on earth;'Indecorum's' issue is ignoble birth.

La moralité dénote l’homme de race; l’immoralité place l’homme dans la classe inférieure.

மறப்பினும் ஓத்துக் கொளல்ஆகும் பார்ப்பான்
பிறப்புஒழுக்கம் குன்றக் கெடும். 134

கற்ற வேதத்தை மறந்தால் மீண்டும் அதை ஓதிக் கற்றுக் கொள்ளலாம் . ஆனால் வேதம் ஓதுவானுடைய குடிப்பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றினால் கெடும் .

எனது கருத்து:

ஐய்யர் மந்திரத்தை மறந்தால் பேந்து படிக்கலாம் . ஆனால் ஐயர் ஒழுக்கம் தவறினால் அவர் கேடுகெட்ட சாதி எண்டு ஐய்யன் சொன்னாலும் , இப்ப புலத்தில இருக்கிற ஐயர்மாரைப் பாத்தால் ஐயன் தன்ரை ஐடியாவை மாத்தியிருப்பார் .

Though he forget, the Brahman may regain his Vedic lore;Failing in 'decorum due,' birthright's gone for evermore.

Le brhame, s’il oublie les vêdas, peut les réétudier, mais s’il manque à la moralité, il perd sa caste.

அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை
ஒழுக்கம்இலான்கண்உயர்வு. 135

பொறாமை உடையவனிடத்தில் செல்வம் நில்லாதது போல , ஒழுக்கம் கெட்டவனித்தில் உயர்வாகிய பெருமை நில்லாது .

எனது கருத்து:

எரிச்சல் பிடிச்ச ஆக்களின்ரை சீவியத்தையும் , ஒழுக்கங்கெட்ட ஆக்களின்ரை சீவியத்தையும் உயர்வான வாழ்கையா எடுக்கேலாது . ஆனால் அவைன்ர சீவியம்தான் இப்ப கொடிகட்டிப் பறக்கிது .

The envious soul in life no rich increase of blessing gains,So man of 'due decorum' void no dignity obtains.

Pas d’enrichissement pour l’envieux: de même pas d’élévation pour l’homme sans mœurs. 

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர்; இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து. 136

ஒழுக்கம் தவறுவதால் குற்றம் உண்டாவதை அறிந்து , மனவலிமையுடைய சான்றோர் ஒழுக்கத்திலிருந்து ஒரு போதும் பிறழ மாட்டார்கள் .

எனது கருத்து:

ஒழுக்கம் இல்லாட்டி தங்களை கேடுகெட்ட சாதியெண்டு சனம் காறித்துப்பும் எண்டு மனசை கட்டி ஆண்டவைக்குத் தெரிஞ்சதாலதான் அவை எந்தக்கஸ்ரம் வந்தாலும் ஒழுக்கத்தை விடேலை . இதில எனக்குத் தெரிஞ்சு தம்பி பிரபாகரன் முதலிடத்தில இருக்கிறார் .

The strong of soul no jot abate of 'strict decorum's' laws,Knowing that 'due decorum's' breach foulest disgrace will cause.

Ceux qui, sachant que dévier des bonnes mœurs crée le péché, ne s’écartent pas de la bonne conduite. sont ceux qui ont la force de la volonté.

ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை ; இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி. 137

நல்லொழுக்கத்தால் யாவரும் உயர்வடைவர் . ஒழுக்கம் தவறுவதால் தாம் அடையக்கூடாத பெரும் பழியையே அடைவர் .

எனது கருத்து:

ஒழுக்கமாய் இருக்கிறவையை சனம் எப்பவுமே மதிக்கும் , மரியாதை குடுக்கும் . அதே ஆக்கள் தலைகீழாய் ஒழுக்கமில்லாமல் இருந்தால் சனம் ஏன் நாயே எண்டுங் கேளாதுகள் .

Tis source of dignity when 'true decorum' is preserved;Who break 'decorum's' rules endure e'en censures undeserved.

Par les bonnes mœurs, on obtient l’honneur; c’est l’ignominie qui attend ceux qui s’en écartent.

நன்றிக்கு வித்துஆகும் நல்லொழுக்கம் ; தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும். 138

நல்லொழுக்கம் ஒருவனுக்கு அறத்திற்குக் காரணமாகி நிற்கும் . தீய ஒழுக்கம் இம்மை மறுமை ஆகிய இரண்டிலும் துன்பத்தையே தரும் .

எனது கருத்து:

நல்ல ஒழுக்கமானவை எதைச் செய்தாலும் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் .ஒழுக்கமில்லாதவை நல்லதைச் செய்தாலும் கெட்டபேரைத்தான் அவைக்கு குடுக்கும் .

'Decorum true' observed a seed of good will be; 'Decorum's breach' will sorrow yield eternally.

Les bonnes mœurs sont les semences de la vertu, les mauvaises causent toujours la douleur. 

ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல். 139

மறந்தும் தீமையான சொற்களை தம் வாயினால் கூறுதலாகிய செயல்கள் நல்லொழுக்கம் உடையவர்க்கு இயலாதனவாகும் .

எனது கருத்து:

நல்ல ஒழுகத்தை தங்கடை வாழ்க்கையில கொண்டிருக்கிறவை மறந்தும் தங்கடை வாயாலை கெட்ட சொல்லுகளை சொல்லமாட்டினம் எண்டு ஐயன் சொன்னாலும் , இப்படிபட்ட ஆக்களை காணுறதே குதிரைக்கொம்பாய்க் கிடக்கு இந்தக்காலத்தில .

It cannot be that they who 'strict decorum's' law fulfil,E'en in forgetful mood, should utter words of ill.

Même quand ils s’oublient, il est impossible aux gens de bonnes mœurs de proférer des paroles blessantes.

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவுஇலா தார். 140

உலகிலுள்ள உயர்ந்தவர்களோடு ஒத்து ஒழுகுதலை அறியாதவர்கள் பல நூல்களைக் கற்றிருந்தாலும் அறிவில்லாதவரேயாவர் .

எனது கருத்து:

ஒழுக்கம் இல்லாதவை என்னதான் படிச்சு கிழிச்சிருந்தாலும் ஐஞ்சுசதத்துக்குப் பிரையோசனமில்லாத மோடையங்கள்.

Who know not with the world in harmony to dwell, May many things have learned, but nothing well.

Ceux qui ne savant pas conformer leur conduite au monde, sont des ignorants, bien qu’ils aient beaucoup appris.

Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல் கூடாவொழுக்கம்-Inconsistent Conduct-Bonne conduite-De la conduite qu’on de doit pas tenir-271- 280.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கூடாவொழுக்கம்- Inconsistent Conduct-Bonne conduite-De la conduite qu’on de doit pas tenir-271-280. 

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றுஒழுக்கம் பூதங்கள் ஐந்தும் அகத்தே நகும். 271
வஞ்சகனுடைய தீயொழுகத்தைக் கண்டு அவன் உடலில் உறுப்பாய் அமைந்துள்ள பஞ்சபூதங்களும் தமக்குள் ஏளனமாய் சிரிக்கும் .
எனது கருத்து :
ஊரை அடிச்சு உலையிலபோடுறவை அந்த நேரத்திலை நினைக்கலாம் தாங்கள் வெண்டிட்டினம் எண்டு ஆனால் எண்டைக்காவது ஒருநாள் அவையின்ர உடம்பு பஞ்சபூதங்கள் அவையைப் பாத்து சிரிக்கும் .
Who with deceitful mind in false way walks of covert sin,The five-fold elements his frame compose, decide within.
Les cinq sens se rient interieurement de la feinte moralité de l’hypocrite.
வான்உயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்நெஞ்சம் தான்அறி குற்றம் படின். 272
தன் நெஞ்சம் தான் அறிந்து செய்யும் குற்றத்தில் ஈடுபடுமானால் வானளாவிய அவனது தவத் தோற்றம் என்ன செய்யும் ?
எனது கருத்து :
தனக்கு பிழை எண்டு தெரிஞ்சும் ஒருத்தர் பிழை விடுகிறார் எண்டால் அவர் எப்பிடியான தவக்கோலங்கள் போட்டும் வேலையள் இல்லை .
What gain, though virtue'…