Skip to main content

அறத்துப்பால்- இல்லறவியல்- பயனில சொல்லாமை -The Not Speaking Profitless Words - Ne pas proférer de vaines paroles.191 - 200.
அறத்துப்பால்- இல்லறவியல்-பயனில சொல்லாமை-The Not Speaking Profitless Words- Ne pas proférer de vaines paroles-191- 200.

பல்லார் முனியப் பயன்இல சொல்லுவான் 
எல்லாரும் எள்ளப் படும். 191

பலரும் கேட்டு வெறுக்கும் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்பவன் எல்லோராலும் இகழப்படுவான்.

எனது கருத்து:

சிலபேர் இருக்கினம் , தாங்கள் ஏதோ மெத்தப்படிச்ச அறிவாளியள் மாதிரி எல்லாரையும் பாத்து வெட்டிவிழுத்துவினம் . ஆனால் அவைக்குத் தெரியாது , அவையின்ரை எறிசொறிக் கதையளைக் கேக்கிறவை எவ்வளவு நாய்பேய்க் கடுப்பிலை இருப்பினம் எண்டு .

Words without sense, while chafe the wise, Who babbles, him will all despise.

Celui qui indispose plusieurs par des paroles inutiles, est méprisé de tous.

பயன்இல பல்லார்முன் சொல்லல் நயன்இல
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது. 192

பயனில்லாத சொற்களைப் பலர் முன் சொல்லுதல் , நண்பரிடத்து வெறுக்கப்படும் செயல்களைச் செய்தலினும் தீயதாகும்.

எனது கருத்து:

ஐஞ்சுசதத்திற்கும் பிரையோசனமில்லாத கதையளை மற்றைவைக்கு முன்னால கதைக்கிறவையைப் பாத்து ஐய்யன் சொல்லிறார் , ஒரு நட்புக்கு செய்யிற துரோகத்தைவிட உங்கடை கதையள் டேஞ்சரான கதையள் எண்டு .

Words without sense, where many wise men hear, to pour Than deeds to friends ungracious done offendeth more.

Tenir devant plusieurs, des discours dont on ne peut tirer profit, est pire que se livrer à des actes indésirables vis-à-vis des amis. 

நயன்இலன் என்பது சொல்லும் பயன்இல
பாரித்து உரைக்கும் உரை. 193

ஒருவன் பயனில்லாத சொற்களை விரித்துக் கூறினால் அச்சொற்கள் அவன் நீதியில்லாதவன் என்பதை அறிவிக்கும்.

எனது கருத்து:

உங்களுக்கு முன்னால ஒருத்தர் சும்மா விழல் கதையள் கதைச்சு கொண்டு நிக்கிறார் எண்டால் , ஆள் ஒரு ஒழுங்கு முறையில்லாத ஆள் எண்ட முடிவுக்கு நீங்கள் வரலாம் பாருங்கோ .

Diffusive speech of useless words proclaims A man who never righteous wisdom gains.

Développer des sujets dont on ne peut tirer profit, indique que l’orateur n’a pas la notion de la justice.

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லார் அகத்து. 194

பண்பில்லாத சொற்களை ஒருவன் பலரிடத்துச் சொல்லுவானாயின் அவனிடத்து நீதியோடு பொருந்தாதனவாகி நற்குணங்களினின்றும் அவனை நீங்கச் செய்யும்.

எனது கருத்து:

ஒருத்தன் தொடர்ந்தும் ஊத்தைக்கதையளையும் பயனில்லாத சொல்லுகளையும் கண்டவையோடையும் கதைச்சுக் கொண்டிருந்தால் அவனைச் சுத்தி கெட்ட குணங்களும் , கெட்ட கூட்டுகளும் தானாம் சேரும் .

Unmeaning, worthless words, said to the multitude, To none delight afford, and sever men from good.

Les paroles inutiles font disparaître les bonnes qualités de l’orateur.

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன்இல
நீர்மை உடையார் சொலின். 195

நற்குணமுணமுடையார் பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லுவாராயின், அதனால் அவரது மேன்மையும் நன்மதிப்பும் அவரை விட்டு நீங்கும்.

எனது கருத்து:

"படிசவனுக்கு ஏத்த மாதிரி கதைச்சுப் பழகு " எண்டு எங்கடை பெரிசுகள் எங்களை பேசுவினம் கண்டியளோ . ஒரு படிச்சவன் விழல் கதையள் கதைச்சால் அவனை ஒருத்தரும் மதிக்கமாட்டினம் .

Gone are both fame and boasted excellence, When men of worth speak of words devoid of sense.

Même les hommes de qualité perdent leur grandeur et leur grandeur et leur célébrité, par de vains propos.

பயன்இல்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கள் பதடி எனல். 196

பயனில்லாத சொற்களைத் திரும்பத் திரும் பல தரமும் சொல்பவனை மனிதன் என்று சொல்லற்க,மனிதர்களுக்குள்ளே பதர் என்று சொல்க.

எனது கருத்து:

நெடுகலும் பிரையோசனமில்லாத வழவழா கொழகொழா கதையளைக்க் கதைச்சுக்கொண்டிருக்கிறவையை தெரு நாய் எண்டு சொல்லுறது தான் சரி எண்டு இந்தக்குறளில ஐயன் ரென்சானாகிப்போய் சொல்லியிருக்கிறார் .

Who makes display of idle words' inanity, Call him not man, -chaff of humanity!

N’appelle pas homme celui qui repète d’inutiles discours ; appelle-le “grain sans substance” de l’humanité.

நயன்இல சொல்லினும் சொல்லுக; சான்றோர்
பயன்இல சொல்லாமை நன்று. 197

சான்றோர் நீதியோடு பொருந்தாத சொற்களைச் சொன்னாராயினும் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாதிருப்பாராக .

எனது கருத்து:

படிச்சவன் பண்பானவன் அளாப்பிக் கதைக்கலாமாம் ஆனால் , விழல் கதையளை ஒருக்காலுமே கதைக்கக் கூடாதாம் எண்டு பாருங்கோ இதில ஐயன் ஒரு போடு போடிறார் .

Let those who list speak things that no delight afford,'Tis good for men of worth to speak no idle word.

Que le Sage tienne même des propos qui ne sont pas justes. Il est bon qu’il ne dise pas d’inutiles paroles. 

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல். 198

சிறந்த பயன்களை ஆராயும் அறிவுடையவர் , பெரிய பயன் தருதல் இல்லாத சொற்களைப் பேசவே மாட்டார்கள்.

எனது கருத்து:

"பெரிய விஞ்ஞானியள் மேதையள் எல்லாம் ஒருக்காலுமே பிரையோசனமில்லாத கதையள் கதைக்கமாட்டினம் " . எண்டு ஐயன் இதில சொன்னாலும் இப்ப அப்பிடியா நடக்குது ? காசுக்காக நரம்பிலாத நாக்கால எப்பிடியும் கதைக்கலாம் எண்டிறவங்களைத்தானே இப்ப பாக்கிறம் .

The wise who weigh the worth of every utterance, Speak none but words of deep significance.

Les savants qui ont la capacité d’étudier les matières d’une rare utilité, n’emploient pas de mots qui ne soient pas d’une utilité effective.

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசுஅறு காட்சி யவர். 199

குற்றமற்ற அறிவினையுடையவர் பயனில்லாத வெறுஞ் சொற்களை மறந்துஞ் சொல்ல மாட்டார்.

எனது கருத்து:

ஒரு உண்மையான அறிவாளி படிச்சவன் எண்டால் தேவையில்லாத கதையள் கதைக்க மாட்டானாம் .அவனாலை சனங்கள் எப்பவுமே பயனடைஞ்சு கொண்டிருக்குமாம் .

The men of vision pure, from wildering folly free, Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity.

Les sages innocents ne profèrent pas des paroles inutiles, même par oubli.

சொல்லுக சொல்லின் பயன்உடைய ; சொல்லற்க
சொல்லின் பயன்இலாச் சொல். 200

ஒருவன்தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்தரத்தக்க சொற்களையே பேசவேண்டும் , பயன்தராத சொற்களைப் பேசுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் .

எனது கருத்து:

எப்பவுமே நீங்கள் மற்றவையோடை கதைக்கிறபோது எப்பவும் பிரையோசனமான சொல்லுகள்தான் வெளியில வரவேணும் லூசுக் கதையள் வராமல் பாத்துக்கொள்ளுங்கோ .

If speak you will, speak words that fruit afford, If speak you will, speak never fruitless word.

Que l’on tienne des discours utiles et que l’on s’abstienne de vains propos.


Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…