Skip to main content

அறத்துப்பால்- இல்லறவியல்வெஃகாமை-The Not Speaking Profitless Words- Ne pas convoiter- 171 - 180.அறத்துப்பால்-இல்லறவியல்வெஃகாமை-The Not Speaking Profitless Words - Ne pas convoiter - 171-180 .
நடுவுஇன்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக் 
குற்றமும் ஆங்கே தரும். 171

நடுவு நிலமை இல்லாமல் பிறர் பொருளை அபகரிக்க விரும்பினால் , அவ்விருப்பம் , அவனது குடியைக் கெடுத்து , பல தீமைகளையும் அப்போதே கொடுக்கும் .

எனது கருத்து:

இதுக்கு நல்ல உதாரணம் எங்கடை அரசியல்லையே இருக்குது. பண்டாரநாயக்கா குடும்பம் , நாங்கள் இண்டைக்கு நடுறோட்டிலை நிக்கிறதுக்கே அவையின்ர குடும்பம்தான் முழுக்காரணம் . ஆனால் இண்டைக்கு அந்தக் குடும்பத்தின்ரை நிலமை சொல்லி வேலையில்லை . இதைத்தான் ஐயனும் தன்ரை மொழியிலை சொல்லுறார்.

With soul unjust to covet others' well-earned store, Brings ruin to the home, to evil opes the door.

Convoiter le bien d’autrui, sans penser que l’on abandonne la voie de la vertu, ruine la famille et fait commettre bien des péchés. 

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவுஅண்மை நாணு பவர். 172

நடவு நிலமை தவறினால் வரும் இழிவுக்கு அஞ்சுபவர் , பிறர் பொருளை அபகரித்துக் கொள்வதாகிய இழிசெயலச் செய்யமாட்டார்.

எனது கருத்து:

இப்பிடிப்பட்ட ஆக்களை இந்தக் காலத்தில பாக்கிறது முயல்க்கொம்பு . நீதி நியாயம் இல்லாமல் நடக்கிறதுதான் கௌரவம் எண்டு சனங்கள் நினைக்கிற கேடுகெட்ட காலம்தான் இப்ப நடக்கிது .

Through lust of gain, no deeds that retribution bring, Do they, who shrink with shame from every unjust thing.

Celui qui craint le péché ne se livre pas à des actes méprisables, par la seule considération du profit. 

சிற்றின்பம் வெஃகி அறன்அல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர். 173

நீதிவழி நிலையான இன்பத்தை விரும்பவோர் , நிலையில்லாத இன்பத்தை விரும்பி அறமல்லாத செயல்களைச் செய்யார் .

எனது கருத்து:

எப்பவும் நேர்மையான தேட்டங்கள்தான் சுவறும் . கள்ளமாய் வாற எந்தப் பொருளும் சுவறாது . மனச்சாட்சிக்குப் பயந்த சனங்கள் இப்பிடி மொள்ளமாரி வேலையள் செய்யமாட்டினம் .

No deeds of ill, misled by base desire, Do they, whose souls to other joys aspire.

Qui aspire au bonheur céleste ne commet pas des actes non vertueux, dans le désir de la faible satisfaction procurée par le vol. 

இலம்என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்மைஇல் காட்சி யவர். 174

ஐம்புலன்களையும் வென்ற நல்லறிவினுடைய சான்றோர் தம் வறுமையைப் போக்கிக் கொள்வதற்காகப் பிறர் பொருளை விரும்பமாட்டார்.

எனது கருத்து:

" ஐஞ்சு புலன்களை வெண்டவன் எந்தக் கஸ்ரத்திலயும் மற்றவையின்ரை சாமானுகளை விரும்பமாட்டான் " எண்டு ஐயன் சொன்னாலும் , பணம் எண்டால் பிணமும் வய் திறக்குமாம் எண்ட சொலவடையும் மண்டையுக்கை ஒருபக்கத்தாலை அடிச்சுக்கொண்டுதான் இருக்கு .

Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed,Desire not other's goods, e'en in the hour of sorest need.

Les innocents qui sont assez intelligents pour vaincre les sens, ne convoitant pas le bien d’autrui, parce qu’ils sont pauvres.

அஃகி அகன்ற அறிவுஎன்னாம் யார்மாட்டும்
வெஃகி வெறிய செயின். 175

பிறர் பொருளைக் கவர எண்ணி அறிவுக்கு ஒவ்வாத செயல்களைச் செய்பவர் , எவ்வளவு நுட்பமான அறிவு இருந்தாலும் அவ்வறிவால் ஒரு பயனும் இல்லை .

எனது கருத்து:

எவ்வளவுதான் படிச்சு பட்டம் பெற்று பெரிய அறிவாளியளாய் இருந்தாலும் , இன்னுமொருத்தற்ரை பொருளுகளுக்கு ஆசைப்பட்டு கேடுகெட்ட வேலையள் செய்யவெளிக்கிட்டால் , அவையைச் சனங்கள் சொறிநாயை விடக்கேவலமாத் தான் மதிப்பினம் .

What gain, though lore refined of amplest reach he learn,His acts towards all mankind if covetous desire to folly turn?

Aquoi sert la vaste connaissance acquise, grâce à une fine intelligence dans les savants ouvrages, si par esprit de cupidité, on se livre envers tout le monde, à des actes condamnés par cette connaissance.

அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழக்கெடும். 176

அருளாகிய அறத்தை விரும்பி அவ்வறத்தின் வழியாகிய இல்லறத்தில் நின்றவன் பிறர் பொருளை விரும்பிக் குற்றமான வழிகளை எண்ணினால் அழிந்து போவான்.

எனது கருத்து:

இந்தக் குறளுக்கு கன உதாரணங்களைச் சொல்லலாம் . முக்கியமாய் எங்கடை சர்வவல்லமை பொருந்திய ராவணன் ஒரு நல்ல உதாரணம்.

Though, grace desiring, he in virtue's way stand strong, He's lost who wealth desires, and ponders deeds of wrong.

Qui aspire à la Grâce et vit dans la famille sera ruiné, si convoitant le bien d’autrui, il cède à de mauvaises pensées. 

வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற்கு அரிதாம் பயன். 177

பிறர் பொருளை விரும்பி அதனைக் கவர்ந்து அனுபவிக்கும் போது அப்பொருளினால் வரும் பயன் மேன்மையைத் தராது அதனால் பிறர் பொருளை விரும்பலாகாது .

எனது கருத்து:

உங்களுக்கே தெரிஞ்சவிசையம் இராவணன் எப்பிடிப்பட்ட சுத்தவீரன் எண்டு . கடைசீல ஒரு பொம்பிளைப் பிரைச்சனையாலை ( சீதையைக் கைவைச்சதாலை ) இந்தியா படையெடுத்து வந்து இராவணனை அட்ரஸ் இல்லாமல் பண்ணிப்போட்டாங்கள் . லங்காபுரியும் அவனிட்டை இருந்து போய் பெரிய துன்பப்பட்டுப்போனான் . இதைத்தான் ஐயனும் சொல்லுறார் .

Seek not increase by greed of gain acquired; That fruit matured yields never good desired.

Ne désire pas la richesse amassée avec cupidité, ses fruits ne sont pas bons, quand on en jouit.

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதுஎனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். 178

உன்னுடைய செல்வம் குறையாதிருக்க நீ விரும்பினால் பிறர் பொருளைக் கவர விரும்பாதே

எனது கருத்து:

மற்றவையின்ரை பொருளுகள் சொத்துப்பத்துக்களை ஆட்டையைப்போட்டால் , உங்களிட்டை இருக்கிற செல்வமும் இல்லாமல் போய்விடுமாம் .

What saves prosperity from swift decline? Absence of lust to make another's cherished riches thine!

La cause qui empêche la richesse de s’amoindrir c’est, quand ou l’examine, ne pas convoiter l’objet désire par le prochain. 

அறன்அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும்
திறன்அறிந்து ஆங்கே திரு. 179

பிறர் பொருளை விரும்பாதிருத்தலே அறம் என்று கருதி ஒழுகும் அறிவுடையாரைச் சேர்தற்குரிய உபாயத்தை அறிந்து திருமகள் தானே சென்றவாள்.

எனது கருத்து:

நீங்கள் மற்றவையின்ரை சாமானுகளை விரும்பாமல் இருந்தாலே உங்களிட்டை இருக்கிற செல்வம் கூடுமாம் .

Good fortune draws anigh in helpful time of need, To him who, schooled in virtue, guards his soul from greed.

La déesse (de la Fortune) juge digne de ses dons, celui qui a assez d’intelligence pour ne pas convoiter, et habitat sa maison. 

இறல்ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல்ஈனும்
வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு. 180

பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் அக்கருத்து அவனுக்கு அழிவைத் தரும் . விரும்பாமை என்னும் எண்ணம் அவனுக்கு வெறியைத்தரும் .

எனது கருத்து:

தேவையில்லாமல் இராவணன் சீதையில கைவைக்கப் போய் கடைசீல நாட்டையே இழக்கவேண்டி வந்திது . ஆனால் சுக்கிரீவன் ராமனிட்டை நட்பை நாடினவன் கடசீல அவனுக்கு நாடே கிடைச்சிது.

From thoughtless lust of other's goods springs fatal ill, Greatness of soul that covets not shall triumph still.

La convoitise (dont on ne pèse pas conséquences) cause la ruine; l’absence de convoitise qui est une richesse, donne le succès.
Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…