Skip to main content

அறத்துப்பால்-இல்லறவியல்- அழுக்காறாமை- Not Envying-Ne pas envier-161 - 170.


அறத்துப்பால்-இல்லறவியல்-அழுக்காறாமை-Not Envying-Ne pas envier -161 - 170. 

ஒழுக்காறாக் கொள்க ; ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு. 161

ஒருவன் தனது நெஞ்சத்தில் பொறாமை கொள்ளாதிருத்தலைத் தனக்குச் சொல்லப்பட்ட ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ளக் கடவன்.

எனது கருத்து :

எனக்கு உது சரிப்பட்டுவரும்போலை தெரியேலை ஏனென்றால் இப்பிடி எரிச்சல் பொறாமை இல்லாத இனமாய் எங்டை சனம் இருந்திதுஎண்டால் நாங்கள் எப்பவோ எங்கேயோ போயிருப்பம்

As 'strict decorum's' laws, that all men bind, Let each regard unenvying grace of mind.

Que l’on considère l’absence de l’envie eomme le chemin de la moralité. 

விழுப்பேற்றின் அஃதுஒப்பது இல்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின். 162

ஒருவன் எவருடத்திலும் பொறாமை கொள்ளாத பெருந்தன்மை பெறுவானாயின் , அவனுக்கு அதைவிடச் சிறந்த பேறு வேறு ஒன்றும் இல்லை .

எனது கருத்து :

உங்களிட்டை எரிச்சல் பொறாமை மட்டும் இல்லையெண்டு வையுங்கோ அதுதான் உலகத்தில பெரிய சிறப்பு அப்பிடியும் ஆக்கள் இருக்கத்தான் செய்யினம்

If man can learn to envy none on earth, 'Tis richest gift, -beyond compare its worth.

L’absence de l’envie envers qui que ce soit est de tous les Biens supérieurs, celui qui n’a pas d’égal. 

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன்ஆக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப் பான். 163

பிறரது செல்வத்தைக் கண்டு மகிழ்ச்சியடையாமல் அதற்காகப் பொறாமைப்படுவன் அறத்தையும் செல்வத்தையும் இழந்தவனாவான் .

எனது கருத்து :

மற்றவையின்ரை உயர்வக்கண்டு எரிச்சல் பொறாமையால மனசார மகிழாதவன் தான் செய்யிற அறங்களால வாற புண்ணியத்தையே வேண்டாம் எண்டு சொல்லிற நிலையில இருப்பான் எண்டு ஐயன் சொல்லுறார்

Nor wealth nor virtue does that man desire 'tis plain, Whom others' wealth delights not, feeling envious pain.

Celui qui envie le bonheur d’autrui sans s’en réjouir, ne désire pas, dit-on, la vertu (pour le ciel) et la richesse (pour ici-bas). 

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து. 164

அறிவுடையார் பொறாமை காரணமாகத் தமக்குத் துன்பம் உண்டாதலை அறிந்து அறமல்லாதவற்றைச் செய்யமாட்டார் .

எனது கருத்து :

ஒருத்தரில எரிச்சல் பொறாமை கொண்டால் துன்பம் தான் முடிவு . இதை படிச்ச சனம் ஒருக்காலும் செய்யாது

The wise through envy break not virtue's laws, Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause.

Sachant la douleur causée par l’envie (au ciel comme sur la terre) que l’on s’abstienne de faire, par envie, les actes contraires à la vertu.

அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ; ஒன்னார்
வழுக்காயும் கேடுஈன் பது. 165

பொறாமையானது பகைவர் இல்லாமல் இருந்தும் கேட்டை விளைவிப்பதாகும் . ஆதலால் அப்பொறாமை உடையவர்க்கு அப்பொறாமையே துன்பத்தையே தரும் .

எனது கருத்து :

உங்களிலிலை ஒரத்தர் எரிச்சல் பொறாமையில இருக்கிறார் எண்டு வையுங்கோ . அவருக்கு நீங்கள் ஒரு செய்வினைசூனியமும் செய்யத்தேவையில்லை அந்தப் பொறாமையே அவரை முடிச்சுப்போடும் .

Envy they have within! Enough to seat their fate! Though foemen fail, envy can ruin consummate.

La nature de l’envie est de causer le mal sans la participation des ennemis; l’envie à elle seule suffit donc pour (consommer la ruine de) l’envieux.

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும். 166

ஒருவர் மற்றொருவருக்குக் கொடுப்பதைக் குறித்துப் பொறாமைப்படுபவரது உறவினர்கூட உடுக்க உடையும் உண்ண உணவும் இல்லாமல் அழிவர் .

எனது கருத்து :

நீங்கள் ஒருத்தருக்கு குடுக்கறதைப் பாத்து உங்களில எரிச்சல் பொறாமைப்படுகிறவையும் , அவையின்ரை குடும்பம் சுத்துப்பட்டியுமே சாப்பாட்டுக்கு வழியில்லாமல் சொறிநாயைவிடக் கேவலமாய் தெருவில திரிவினம் எண்டு ஐயன் சொல்லுறார் .

Who scans good gifts to others given with envious eye, His kin, with none to clothe or feed them, surely die.

La parenté de celui qui envie ce qui est donné à autrui, périra, faute de nourriture et de vêtement.

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும். 167

பிறர் செல்வத்தைக் கண்டு பொறாமை கொள்பவரைத் திருமகள் தனது தமக்கையாகிய மூதேவிக்குக் காண்பித்து அவரை விட்டு நீங்கி விடுவாள்

எனது கருத்து :

மற்றவையின்ரை உயர்வையும் புகழையும் கண்டு எரிச்சல் பொறாமைப்படுகிறவையைப் பாத்து சீதேவி அக்கா ரென்சனாகி தன்ரை தமக்கை மூதேவியிட்டை அவையைப் பொறுப்புக் குடுத்துப் போட்டத் தன்ரை பாட்டில போய்க்கொண்டிருப்பாவாம் .

From envious man good fortune's goddess turns away, Grudging him good, and points him out misfortune's prey.

La déesse (de la Fortune) envie les envieux, les indique à sa sœur aînée (déesse de la Misère) et se sépare d’eux. 

அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும். 168

பொறாமை என்னும் பாவ குணம் தன்னைக் கொண்டுள்ளவரை இம்மையில் செல்வத்தை அழித்து மறுமையில் அவரைத் தீய வழியில் சேர்த்துவிடும்

எனது கருத்து :

ஆரிட்டை இந்தப் பொறாமை எண்ட கெட்ட கிரிமி இருக்கோ அவையின்ரை செலவங்களையெல்லாம் அழிச்சு கடைசியில நரகத்தில கொண்டுபோய் தள்ளிப்போடுமாம்

Envy, embodied ill, incomparable bane,Good fortune slays, and soul consigns to fiery pain.

Le vice sans égal appelé envie ruine la fortune de celui qui l’a et le précipite dans l’enfer. 

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும். 169

பொறாமையுடையவனிடத்துப் பொருந்தியுள்ள செல்வமும் , பொறாமையற்று செம்மையாக இருப்பவனிடத்துள்ள வறுமையும் ஆராய்ந்து அறியப்படும் .

எனது கருத்து :

உண்மையான மனிசரெண்டால் பொறாமைக் குணம் கொண்டவனின்ரை உயர்வையுமும் அது இல்லாதவையின்ரை தாழ்வையும் பற்றி ஆராஞ்சு ஒரு முடிவுக்கு வரவேணும்

To men of envious heart, when comes increase of joy, Or loss to blameless men, the 'why' will thoughtful hearts employ.

La prospérité de l’envieux et la misère du généreux sont matière à étonnement. 

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல். 170

பொறாமைப்பட்டுப் புகழோடு புவியில் வாழ்ந்தவரும் இல்லை பொறாமை இல்லாமையால் புகழும் பெருமையும் இன்றி வறுமையுற்றவரும் இல்லை

எனது கருத்து :

கடைசில இப்பிடி ஒரு வரைவிலக்கணத்தை ஐயன் தாறார் எப்பிடியெண்டால் இந்தப் பொறாமைக் குணத்தாலை வாழ்க்கையில உயர்ந்தவையும் இல்லையாம் இந்தக் குணம் இல்லாதவை வாழ்க்கையில தாழ்ந்து போனதாய் சரித்திரம் இல்லையாம்

No envious men to large and full felicity attain; No men from envy free have failed a sure increase to gain.

Il n’y pas d’envieux qui aient prospéré, il n’y a pas non plus de généreux qui se soient ruinés.

Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…