Skip to main content

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்- இன்னா செய்யாமை- Not doing Evil-Ne pas faire de mal-311-320.


அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-இன்னா செய்யாமை-Not doing Evil-Ne pas faire de mal-311-320.சிறப்புஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள். 311

சிறப்பத் தருகின்ற பெருஞ்செல்வத்தைப் பெறுவதாக இருந்தாலும், பிறர்க்குத்துன்பம் செய்யாதிருத்தலே மாசற்றவரின் கொள்கையாகும்

எனது கருத்து :

நீங்கள் சொல்லுறது சரிதான் ஆனால் இப்ப உள்ள நிலமையில இப்பிடிபட்ட ஆக்களை தேடிப் பிடிக்கிறது கஸ்ரம் . செல்வந்தனாய் வருகினமோ இல்லையோ தனக்கு சகுனப்பிழையெண்டாலும் பறவாயில்லை மற்றவனுக்கு மூக்கு உடைஞ்சால் சரி எண்ட நிமையள்தான் இப்ப இருக்கிற சனத்திட்டை .

Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure, No ill to do is fixed decree of men in spirit pure.

Certes, on peut acquérir la richesse qui procure les honneurs en faisant du mal au prochain. Ne jamais faire de mal au prochain est la qualité des hommes sans tâche.

கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்துஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள். 312

பகையினால் தீங்கு இழைப்பவனுக்கும் திரும்பத் துன்பம் செய்யாதிருத்தல் , நல்லோர்களின் பண்பாகும் .

எனது கருத்து :

இதைத்தானே நாங்களும் சிங்களத்துக்கு செய்தம் ஆனால் உலகம் எங்களுக்கு என்ன அலாத்தியே எடுத்தது??

Though malice work its worst, planning no ill return, to endure, And work no ill, is fixed decree of men in spirit pure.

Ne pas faire de mal en retour, à ceux qui en ont fait par haine,
est la qualité des hommes sans péché.

செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமம் தரும். 313

காரணம் இல்லாமல் தீங்கு இழைப்பவர்களுக்கும் பதிலுக்கு தீங்கு செய்யாதிருத்தல் நலம் இல்லையேல் என்றுமே துயரம் தான் கிட்டும்

எனது கருத்து :

நாங்கள் ஒரு பிழையும் விடாமல் ஆரும் எங்களுக்கு பிழை விட்டால் நாங்களும் ஏட்டிக்கு போட்டியா கேம் கேக்ககூடாது . அதாலை வாற சேதாரங்கள் கூடவாய் இருக்கும் . ஆனாலும் அப்பிடி இருக்கிறவைக்கு இந்த சனங்கள் லூசுப் பயல் எண்டு தானே சொல்லுது ??

Though unprovoked thy soul malicious foes should sting, Retaliation wrought inevitable woes will bring.

Répondre par le mal aux ennemis qui vous ont voué la haine bien que vous ne leur ayez fait aucun mal, amène inévitablement la douleur. 

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல். 314

தமக்கு தீங்கு செய்தவரைத் தண்டித்தல் என்பது அத்துன்பம் செய்தவர் தாமே வெட்கப்படுமாறு அவருக்கு நன்மை செய்து அவர் செய்த தீமையையும் தாம் செய்த நன்மையையும் மறந்து விடுதலேயாகும்.

எனது கருத்து :

ஒருத்தன் எங்களுக்கு ஆப்படிச்சுப் போட்டான் எண்டால் , நாங்களும் யாரிக்கு யாரியா நிக்காமல் , அவனுக்கு கேந்தி வாறமாதிரி ஒரு நல்ல விசையத்தை செய்துபோட்டு அதையும் மறந்து போடவேணும் எண்டு சொன்னாலும் ; இந்தக்காலத்தில இப்பிடி நடந்தால் கேணைப்பயல் எண்டு சொல்லுறாங்கள் ஐயா .

To punish wrong, with kindly benefits the doers ply; Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by.

Confondre ceux qui vous ont fait du mal, en leur faisant du bien, c’est les punir.

அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை. 315

மற்றோர் உயிர்க்கு உண்டாகும் துன்பத்தை தமக்குற்ற துன்பமாகக் கருதி அதனை நீக்கக் காக்க முற்படாவிட்டால், ஒருவர் பெற்ற அறிவினால் வரக்கூடிய பயன் உண்டோ

எனது கருத்து :

சிலபேரைப்பாத்தியள் எண்டால் தங்களுக்குத்தான் எல்லாம் தெரியுமெண்டு அலப்பரை பண்ணுவினம் . மற்றவனுக்கு உயிர் போற பிரச்சனையள் வரேக்கை முதல் காய்வெட்டிறாக்கள் இவையளாய்த்தான் இருப்பினம் . இவையள் தரவளி இருந்தும் ஒண்டுதான் இல்லாட்டிலும் ஒண்டுதான் . உதாரணத்துக்கு இந்தியா தமிழருக்கு செய்தமாதிரி .

From wisdom's vaunted lore what doth the learner gain, If as his own he guard not others' souls from pain?

Quelle est l’utilité de l’intelligence, si on ne considère pas le malheur d’autrui comme le sien et si on le répare pas?

இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல். 316

துன்பம் தருபவை இவை என ஒருவன் தான் உணர்ந்த செயல்களை மற்றவனிடத்தில் செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டும்

எனது கருத்து :

இந்த குறளில சொன்ன விசயத்தை ஐயன் அந்தக்காலத்துக்கு ஏத்தமாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் எண்டு நினைக்கிறன் . இப்ப சனம் இப்பிடியில்லை . சகுனப்பிழையெண்டாலும் மற்றவன்ரை மூக்கு உடைஞ்சால் சரி எண்டு நினைக்கிற கோஸ்ரியள்தான் கூட இருக்கினம் .

What his own soul has felt as bitter pain, From making others feel should man abstain.

Ne pas faire à autrui ce que l’on sait être le mal est digne des accètes.

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை. 317

எங்கும் எப்பொழுதும் , துயரத்தை தரும் காரியத்தை சிறிதளவும் மனம் அறிந்தும் செய்தலாகாது அதுவே சிறந்த அறமாகும் .

எனது கருத்து :

ஒரு மனுசன் எண்டால் மற்றவனுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் இருக்கவேணும் . ஆனால் இண்டையான் நிலமையிலை மற்றவனுக்கு இடைஞ்சல் குடுக்கறவனைத்தானே சனம் பெரிய ஆக்களாய் பாக்கினம் .

To work no wilful woe, in any wise, through all the days, To any living soul, is virtue's highest praise.

Ne faire en aucun temps, à qui que ce soit et si peu que ce spit,
volontairement le mal est une vertu capitale.

தன்உயிர்க்கு இன்னாமை தான்அறிவான் என்கொலோ
மன்உயிர்க்கு இன்னா செயல். 318

பிறர் செய்யும் தீங்குகள் தன் உயிருக்குத் துன்பம் தருவதை அனுபவித்து அறிபவன் , பிற உயிர்களுக்குத் தான் துன்பம் செய்வது என்ன காரணத்தாலோ ?

எனது கருத்து :

நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கிறியள் ஐயா . இப்ப சனம் என்னவெண்டால் " யாம் பெற்ற துன்பம் பெறுக இவ் வையகமே " எண்ட பொலிசி தான் . இல்லாட்டில் அமெரிக்கன் உழுது தள்ளின யப்பான் காறன் எங்கடை சனத்தை இன அழிப்புச் செய்யிறதுக்கு கொடுக்கு கட்டுவனோ ??

Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can He wrongs inflict on ever-living soul of man?

Pourquoi donc faire aux autres ce que, par expérience,
l’on sait susceptible de faire du mal à sa propre vie?

பிறர்க்குஇன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும். 319

ஒருநாளின் முற்பகலில் ஒருவருக்கு தீங்கு செய்தால் , செய்தவருக்குத் தீங்குகள் அன்று பிற்பகலுக்குள் தாமாகவே வந்து சேரும்.

எனது கருத்து :

முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் எண்டு பெரிசுகள் சொன்னதுதான் .... ஆனால் , தமிழனுக்கு தொடர்ந்து தீமையே செய்த சிங்களமும் அதின்ரை கூட்டாளியளுக்கும் பிற்பகல் போனாலும் எப்பிடி ஐயா பேராய்புகழாய் இருக்கினம் ?????

If, ere the noontide, you to others evil do,Before the eventide will evil visit you.

Si vous faites du mal aux autres le matin, le malheur vous atteindra de lui-même le soir.

நோய்எல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார் 
நோய்இன்மை வேண்டு பவர். 320

பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம் செய்பவரயே துன்பம் வந்தடையும், ஆதலால் துன்பம் இல்லாமல் வாழ விரும்புபவர் , எவ்வுயிர்க்கும் துன்பம் செய்தல் கூடாது .

எனது கருத்து :

அடாது செய்வான் படாது படுவான் எண்டு பெரிசுகள் சொல்லுவினம் . ஒருத்தன்ரை சீவியம் கிளீனாய் பிரைச்சனையள் இல்லாமல் இருக்கவேணும் எண்டால் மற்றவனை நோண்டிக் கொண்டிருக்கக் கூடாது . ஆனால் இப்ப தனக்கு பிரச்னையள் வந்தாலும் , மற்றவனை எப்பிடிக் கவுக்கலாம் எண்டு தான் சனங்கள் நடக்கிதுகள் .

O'er every evil-doer evil broodeth still; He evil shuns who freedom seeks from ill.

Le mal retombe sur celui qui le fait. Si vous désires vous garder du mal, ne le faites pas vous-même. 


Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…