Skip to main content

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்-வெகுளாமை-The not being Angry- Ne pas s’emporter-301-310.


அறத்துப்பால்து-துறவறவியல்-வெகுளாமை- The not being Angry -Ne pas s’emporter-301-310.செல்இடத்துக் காப்பான் சினம்காப்பான் அல்இடத்துக்
காக்கின்என் காவாக்கால் என்.301

மெலியார் இடத்து சினம் வராமல் காப்பவனே அருள் காப்பவன் . பலிக்காத இடத்தில் காத்தால் என்ன? காக்காவிட்டால் என்ன?

எனது கருத்து:

ஒருத்தனை விட குறைஞ்ச தகுதி தராதரத்தில இருக்கிறவையிட்டை கோபப் படமால் இருக்கிறவன் தான் கண்டியளோ உண்மையில கோபத்தை அடக்கிறவன் . பருப்பு அவியாத இடத்தில் கோபப்பட்டாலும் ஒண்டுதான் கோபப்படாட்டிலும் ஒண்டுதான் .

Where thou hast power thy angry will to work, thy wrath restrain;Where power is none, what matter if thou check or give it rein?

Se garder de la colère, là où elle peut produire effet est méritoire. Qu’importe de prendre ou de perde patience, là où la colère doit échouer?

செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்இடத்தும்
இல்அதனின் தீய பிற.302

வலியாரிடத்தில் சினம் கொள்வது தீமையில் முடியும் . மெலியவரிடத்தில் சினம் கொள்வது இம்மையில் பழியும் மறுமையில் பாவமும் பயக்கும்

எனது கருத்து:

உங்கடை பருப்பு அவியாத இடத்திலை உங்கடை கோபத்தை காட்டினியள் எண்டால் சேதாரம் உங்களுக்குத்தான் . உதாரணம் சதாமும் ஜோர்ஜ் புஷ் . அதேமாதிரி அவியிற இடத்திலை உங்கடை கோபத்தை காட்டினியள் எண்டால் அதாலை வாற பாவம் பழி சொல்லி மாளேலாது . உதாரணம் சதாம் குவைத்தை பிடிச்சது .

Where power is none to wreak thy wrath, wrath importent is ill;Where thou hast power thy will to work, 'tis greater, evil still.

Là où la colère doit échouer (contre les puissants), s’emporter c’est se faire du mal; là où elle peut produire effet (contre les faibles), il n’est pas de mal pire que la colère.

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனால் வரும். 303

யாரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாமல் மறதுவிட வேண்டும்.சினத்தால் தீமையான விளைவுகளே ஏற்படும் .

எனது கருத்து:

ஆரிலையும் கோபம் வந்தால் எடுத்தேன் கவுட்டேன் எண்டு தாம்தூம் எண்டு குதிக்காமல் அதை மறக்கவேறை வழியளை நினைச்சியள் எண்டால் அதாலை வாற சேதாரங்கள் குறையும் எண்டு சொல்லாறார் ஐய்யன் . சரி....... அப்பிடியண்டால் ரௌத்திரம் பழகு எண்டு ஏன் எங்கடை பெரிசுகள் சொல்லீச்சிதுகள்??

If any rouse thy wrath, the trespass straight forget; For wrath an endless train of evils will beget.

Qu’on oublie de s’emporter contre qui que ce soit, parce que tous les maux viennent de la colère.

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற. 304

முகமலர்ச்சியையும் அகமலர்ச்சியையும் கொல்கின்ற சினத்தை காட்டிலும் வேறு பகை இல்லை !

எனது கருத்து:

சிலபேரை பாத்தியள் எண்டால் சுடுதண்ணி குடிச்ச நாயள் மாதிரி இருப்பினம் . அவையின்ரை முகத்தில சிரிப்பு சந்தோசம் எண்டால் கிலோ என்னவிலை எண்டு கேக்கவேணும் . இவையள் தரவளியாலை ஆருக்கு என்ன பிரையோசனம் ?? எவை சிரிச்சு சந்தோசமாய் இருக்கினமோ அவையிட்டை வருத்தம் துன்பம் அண்டாது கண்டியளோ .

Wrath robs the face of smiles, the heart of joy, What other foe to man works such annoy?

Y a-t-il un ennemi autre que la colère qui tue le sourire et l’épanouissements du cœur ?

தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க; காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம். 305

ஒருவன் துன்பம் நேராமல் தன்னைக் காத்து கொள்ள நினைப்பான் கோபம் வராமல் அதனை அடக்கி அள வேண்டும். அங்கனம் கோபத்தை அடக்காவிட்டால் அக்கோபம் அவனையே அழித்து விடும் .

எனது கருத்து:

ஒருத்தனக்கு எதுவும் வரலாம் கோபம் வரக்கூடாது , அப்பிடி வந்தால் அந்தகோபமே அவனை அழிச்சுப்போடும் எண்டு ஐயன் சொல்லுறார் . எனக்கு இதிலை உடன்படேலாமல் கிடக்கு. ஒரு கதைக்கு ஒருத்தன்ரை மனிசியை அவனுக்கு முன்னாலை நாலைஞ்சு கிரகங்கள் கற்பழிக்கிது . அப்ப என்ன சிரிச்சுக்கொண்டு அமைதியாயே நிக்கிறது ???

If thou would'st guard thyself, guard against wrath alway;'Gainst wrath who guards not, him his wrath shall slay.

Si vous voulez vous préserver des maux, préservez-vous de la colère, sinon la colère vous tuera vous-mêmes.

சினம்என்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனம்என்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும். 306

கோபமாகிய கொடிய நெருப்பு சினமுற்றோரையே அழிப்பதோடு, அவர் வீடுபேறு அடையத்தக்க வழிகளையும் அடைத்துவிடும்.

எனது கருத்து:

ஐயன் இதிலை விளப்பமாய் தான் பிரிச்சு மேஞ்சுருக்கிறார். கோபம் நெருப்பு போலையும் அந்த நெருப்பு அவனைமட்டும் எரிக்காது , அவன்ரை சுத்துப்பட்டி எண்டு உண்மைபோலைதான் கிடக்கு . ஏனெண்டால் கண்ணகி தன்ரை குடும்ப பிரச்சனைக்கு கோபப்பட்டதாலை மதுரையே எரிஞ்சுதுண்டால் கோபம் வில்லங்கமானது .

Wrath, the fire that slayeth whose draweth near, Will burn the helpful 'raft' of kindred dear.

Le feu tue ceux qui l’approchent; la colère vous détruit ainsi que votre entourage.

சினத்தைப் பொருள்என்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்துஅறைந்தான் கைபிழையா துஅற்று. 307

தன் வலிமையைக் காட்டுவதற்காகச் சினத்தை ஒரு கருவியாகக் கொண்டவன் கெடுவது , நிலத்தைக் கையால் அறைந்தவன் துன்பம் அடைவது போல் ஆகும்

எனது கருத்து:

நிலத்திலை ஆரும் வெறுங்கையாலை அடிப்பாங்களோ ?( மோடையங்களாத்தான் இருப்பாங்கள் ) கை புளிக்கும் . அதை மாதிரித்தான் கோபமும் . அடிக்கடி கோபம் வாறவனுக்கு இதே நிலமைதான் .

The hand that smites the earth unfailing feels the sting;So perish they who nurse their wrath as noble thing.

Celui qui frappe violemment la terre de sa main, ne peut retirer celle-ci indemne de douleur; de même, celui qui cultive la colère comme une qualité est assuré de sa destruction.

இணர்எரி தோய்வுஅன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று. 308

பெரு நெருப்பில் தோய்வது போன்ற துன்பத்தை ஒருவன் செய்த போதிலும் அவன்பால் கோபப்படாமல் இருப்பது நல்லது.

எனது கருத்து:

இந்தியா இவ்வளவு நாளும் எங்கடை ஒரு சந்ததியையே கரைச்சு குடிச்சிது . வருங்காலத்திலை தன்ரை பிழையளை உணர்ந்து மனம் வருந்தி எங்களோடை உறவுகொண்டாட வந்தால் எங்கடை சனம் இதை ஏத்துக்கொள்ளுமா ?????

Though men should work thee woe, like touch of tongues of fire.'Tis well if thou canst save thy soul from burning ire.

Quelqu’un vous fait-il du mal, comme la violente flamme d’un grand feu qui brûle? Pouvoir ne pas s’emporter contre lui est bon.

உள்ளியது எல்லாம் உடன்எய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி எனின். 309

ஒருவன் கோபத்தைத் தன் மனத்தில் கொள்ளாதிருந்தால், நினைத்த நன்மைகளையெல்லாம் அவன் விரைந்து பெறுவான் .

எனது கருத்து:

இந்தக்காலத்திலை கோபிச்சு கதைச்சால் தான் அலுவல் நடக்கிது . ஒரு இரவில ஒருத்தன் கோபிச்சு கதைச்சதாலைதான் சரியோ பிழையோ பாக்கிஸ்த்தான் இந்தியாவிட்டை இருந்து பிறிஞ்சிது . எல்லாத்துக்கும் அமைதிகாத்தால் எப்பிடி ஒருத்தனால இந்தக்காலத்தில சீவிக்கேலும் ??

If man his soul preserve from wrathful fires, He gains with that whate'er his soul desires.

Le pénitent dont le cœur s’abstient de la colère, obtient de suite tout ce qu’il désire.

இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை. 310

கோபத்திற்கு இலக்கானவர்கள் உயிர் வாழ்ந்தும் இறந்தவரேயாவர். கோபத்தைக் கொன்றவர்கள் முற்றும் துறந்த முனிவர்களுக்கு ஒப்பாவர் ;

எனது கருத்து:

எடுத்ததுக்கெல்லாம் சுடுதண்ணிகுடிச்ச நாயள் மாதிரி கோபப்படுறவை செத்த பிரேதத்துக்குச் சமன் , கோபம் இல்லாதவை துறவியளுக்கு சமன் எண்டால் , இந்த துர்வாசர் முனிவர் எல்லாம் எந்த றாங்கில போடிறது ??

Men of surpassing wrath are like the men who've passed away;Who wrath renounce, equals of all-renouncing sages they.

Celui qui est prompt à se mettre en colère ressemble à un cadavre; celui qui a repudié la colère, est égal à celui qui a vaincu la mort.


Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…