Skip to main content

அறத்துப்பால்- இல்லறவியல் - ஒப்புரவு அறிதல்-The knowledge of what is Befitting a Man's Position-Savoir pratiquer la bienfaisance- 211 - 220.


அறத்துப்பால்-இல்லறவியல் ஒப்புரவு அறிதல்- The knowledge of what is Befitting a Man's Position , Savoir pratiquer la bienfaisance-211-220. 

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என்ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு. 211

மழைக்கு இவ்வுலகம் என்ன கைம்மாறு செய்யக் கூடும் ?மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைம்மாறு வேண்டாதவை .

எனது கருத்து :

ஒருத்தர் ஒராக்களுக்கு செய்யிற உதவியள் வந்து ஒண்டும் எதிர்பாத்து செய்யிறலை . அது தானாய் ரத்தத்தில ஊறி வாற விசையம் . இந்த மழையெல்லாம் எனக்கு ஏதாவது செய் எண்டு சனங்களிட்டை கேட்டுக்கொண்டே பெய்யுது ?

Duty demands no recompense; to clouds of heaven, By men on earth, what answering gift is given?

De même qu’aux nuages qui versent la pluie, le monde ne fait rien en retour, de même les bienfaits n’exigent pas réciprocité.

தாள்ஆற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 212

ஒருவன் முயற்சி செய்து ஈட்டிய பொருள் அனைத்தும் தகுதியுடைய சான்றோர்க்கு உபகாரம் செய்வதற்கேயாம் .

எனது கருத்து :

நாங்கள் கஸ்ரப்பட்டு வேலை செய்யிறம் . ஒரளவுக்கு வசதியா இருக்கிறம் . ஆனால் ஊரிலை எவ்வளவோ சின்னப்பிள்ளையள படிக்க வசதியில்லாமல் , பள்ளிக்கூடம் போகேலாமல் இருக்கினம் . நாங்கள் பெரிய எடுப்பாய் ஒண்டும் செயவேண்டாம் . இந்தப் பிள்ளையள்ளை ஒராளை படிக்கவைச்சாலே அது ஒரு புண்ணியமன விசையம் . இதுக்கு மில்லியன்கணக்கில தேவையில்லை . ஒரு நாளைக்கு கபே குடிக்கிற 1 யூறோவே காணும் .

The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours,For uses of beneficence alone 'tis ours.

Créée par le travail, la richesse de celui qui en est digne, lui est dounée pour faire la charité. 

புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல்அரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற. 213

விண்ணுலகத்திலும், மண்ணுலகத்திலும் , பிறர்க்கு உபகாரம் செய்வதைப் போல நல்லவனவாகிய வேறு செயல்களைப் பெறுதல் அரிதாம்.

எனது கருத்து :

இப்ப உதவி செய்யிற ஆக்கள் கொஞ்சம் குறைஞ்சு கொண்டுதான் போகினம் . இதுக்கு காரணமும் இல்லாமல் இல்லை . இப்ப , வந்தவரைக்கும் லாபம்தான் எண்டு ஆட்டையை போடிற சனங்கள்தான் கூட . ஆனால் இதுகளைப் பாக்காமல் உதவி ஒத்தாசையாய் இருக்கிறவன் தான் மனிசன்.

To 'due beneficence' no equal good we know, Amid the happy gods, or in this world below.

Au Ciel comme sur la terre, il est difficle de faire une meilleur couvre que d’obliger (son prochain).

ஒத்தது அறிவோன் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும். 214

உலகிற்கு உதவும் நற்பண்புகள் உள்ளனவே உயிர் வாழ்பவன்; மற்றவன் இறந்தவனுக்கு ஒப்பானவன் .

எனது கருத்து :

இதைத்தான் நான் முதலும் சாடையாச் சொன்னனான்.மற்றவனுக்கு உதவி ஒத்தாசையா இல்லாமல் , தான் தன்ரை குடும்பம் எண்டு இருக்கிற கூட்டங்கள் , அதுகள் சீவிச்சாலும் செத்த சவங்கள் எண்டு ஐயன் ரென்சனாகி சொல்லியிருக்கிறார் .

Who knows what's human life's befitting grace, He lives; the rest 'mongst dead men have their place.

Celui qui sait ce qu’il faut faire de convenable est un homme vivant, tout autre est rangé parmi les morts. 

ஊருணி நீர்நிறைந்து அதற்றே உலகுஅவாம்
பேரறி வாளன் திரு. 215

உலக நன்மையை விரும்பிச் செய்கின்ற பேரறிவாளன் பெற்ற செல்வம் ஊரார் நீருண்ணும் குளம் நீர் நிறைந்தாற்ப் போன்று பலருக்கும் பயன்படும்.

எனது கருத்து :

இறைக்க இறைக்கிற கிணறுதான் ஊறும் எண்டு எங்கடை பெரிசுகள் சொல்லியிருக்கினம் . நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குடுக்கிறியளோ அவ்வளவுக்கு உங்கடை செல்வமும் , நீங்கள் செய்ததாலை வாற பயனும் கூடும் . அள்ள அள்ள குறையாத குளத்து தண்ணி மாதிரி நீங்கள் செய்யிற உதவியள் எல்லாரையும் தூக்கிவிடும்

The wealth of men who love the 'fitting way,' the truly wise,Is as when water fills the lake that village needs supplies.

La richesse du grand Sage qui désire se conformer et se conforme aux us et coutumes du monde, ressemble à la pièce d’eau du village qui est rempli jusqu’aux bords.

பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
நயன்உடை யான்கண் படின். 216

உபகாரம் செய்பவனிடத்தில் செல்வம் சேருமானால் அது ஊரின் நடுவில் எல்லார்க்கும் பயன் தரக்கூடிய மரம், பழம் பழுத்தாற்போல யாவர்க்கும் பயன்படும் .

எனது கருத்து :

ஐயன் சொன்னது சரிதான் . ஆனால் , கல்லைக் கண்டால் நாயைக்காணேலை , நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணேலை எண்ட கதையாய் நிலைமை இப்ப பிழையாய் கிடக்கு . உதவி செய்யிற மனம் உள்ளவனிட்டை காசுகள் இல்லை . எல்லாம் மொள்ளமாரியள் , முடிச்சவிக்கியளிட்டைத் தான் பாருங்கோ காசு பணங்கள் கிடக்கு . இதாலை ஆருக்கு என்ன லாபம் ?

A tree that fruits in th' hamlet's central mart, Is wealth that falls to men of liberal heart.

Si l’opulence échoit à un homme charitable elle ressemble à l’arbre utile situé au milieu du village et chargé de fruits mûrs. 

மருந்துஆகித் தப்பா மரத்துஆற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின். 217

பெருந்தன்மை உடையவனிடம் செல்வம் உண்டாகுமானால் அது தன் எல்லா உறுப்புகளும் மருந்தாகப் பயன்படும் மரத்தைப் போன்றது .

எனது கருத்து :

வேப்பம் மரம் அதின்ரை தலையிலை இருந்து கடைசி வேர் வரை பிரையயோசனமாய் மற்றவைக்கு இருக்கிது .அதைமாதிரித்தான் உதவிசெய்யிறவனிட்டை வசதியள் இருந்தால் , மற்றவைக்கு பிரையோசனமாய் இருப்பான் .ஆனால் நடக்கவேணுமே ?

Unfailing tree that healing balm distils from every part,Is ample wealth that falls to him of large and noble heart.

Se trouve-t-elle entre les mains d’un homme de grande générosité, la richesse est pareille à l’arbre, dont toutes les parties servent de médicaments.

இடன்இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
கடன்அறி காட்சி யவர். 218

தாம் செய்யத் தக்கவற்றை நன்கு அறிந்த அறிவுடையோர் தம் செல்வம் இல்லாத காலத்தும் பிறர்க்கு உதவி செய்வதற்கு மனம் தளரமாட்டார்.

எனது கருத்து :

கர்ணமகாராசா அர்சுனன் போட்ட போடில கீழைவிழுந்து உயிருக்கு போராடிக்கொண்டிருக்கிறார் . அப்பகூட இந்தக் கண்ணன் சும்மாயிருக்கேலை . மாறுவேசம் போட்டு அவற்ரை கொடை எல்லாத்தையுமே தானமாய் வாங்கிப்போட்டான் . என்ன கஸ்ரம் வந்தாலும் உதவிசெய்யிறவன் எந்த நேரத்திலையும் உதவி செய்வான் எண்டதைச் சொல்லுறன் .

E'en when resources fall, they weary not of 'kindness due,'-They to whom Duty's self appears in vision true.

Celui-là a le sentiment éclairé du devoir qui ne se lasse pas de faire la charité, même quand ses ressources ont diminué. 

நயன்உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு. 219

பிறர்க்கு உதவி செய்து ஒழுகும் கடமையை இயலபாக உடையவருக்கு , பிறர்க்கு உதவி செய்ய முடியாமல் வருந்துவதே அவருக்கு வறுமையாகும் .

எனது கருத்து :

ஒருத்தன் ஏழையாய் போய்விட்டான் எண்டு சொல்லுறதுக்கு வரைவிலக்கணமே , அவனால மற்றவனுக்கு உதவி செய்யேலாமால் போவதை வைச்சுதான் எண்டு ஐயன் சொல்லுறார் .

The kindly-hearted man is poor in this alone, When power of doing deeds of goodness he finds none.

Devenir pauvre pour l’homme généreux c’est regretter l’impossibilité où il est de ne pouvoir faire des libéralités. 

ஒப்புரவி னால்வரும் கேடுஎனின் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்கது உடைத்து 220

பிறர்க்கு உபகாரம் செய்வதானால் தனக்குப் பொருட்கேடு உண்டாகும் என்றால் , அப்பொருட்கேடு தன்னை விற்றாவது கொள்ளத் தக்க தகுதியை உடையதாகும்.

எனது கருத்து :

ஒருத்தர் உதவி செயிறதாலை நாளைக்கு தனக்கு கெட்ட பேர் வருமெண்டு சொன்னால் அவரை வித்துத்தான் அந்தக் கெட்டபேர் வருமெண்டு ஐயன் ரென்சனாகிப் போய் இதிலை சொல்லுறார் .

Though by 'beneficence,' the loss of all should come, 'Twere meet man sold himself, and bought it with the sum.

Si la charité peut antraîner la perte de la richesse, elle vaut qu’on l’achète, en se vendant soi-même.
Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…