Skip to main content

அறத்துப்பால்-இல்லறவியல்- தீவினைஅச்சம் -Dread of Evil Deeds- Crainté du mal- 201 - 210.


அறத்துப்பால்-இல்லறவியல்-தீவினைஅச்சம்-Dread of Evil Deeds-Crainté du mal-201-210. 


தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியர் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு. 201

தீய செயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் . ஆகவே அவை தீயை விடக் கொடுமையானவையாகக் கருதி அஞ்சப்பட வேண்டியவை .

எனது கருத்து :

கத்தியை எடுத்தவன் கத்தியாலதான் அழிவான் எண்டு ஐயன் இதிலை சொன்னாலும் , ஒருத்தனை சாக்காட்டிற நோக்கத்தில ஒருத்தன் வரேக்கை தேவாரம் படிக்கச் சொல்லுறது அவ்வளவு சரியா எனக்குப் படேலை .

With sinful act men cease to feel the dread of ill within, The excellent will dread the wanton pride of cherished sin.

Les pure se cœur redoutent le vertige du mal, il n’en va pas ainsi des pécheurs. 

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும். 202

தனக்கு இன்பம் தரும் என்று எண்ணி ஒருவன் ஒருவன் செய்யும் தீய செயல்கள் பின் தீமையே தருதலால் அத்தகைய தீயசெயல்கள் நெருப்பைக் காட்டிலும் கொடியன என்று அஞ்சி அவற்றை விலக்க வேண்டும் .

எனது கருத்து :

ஒரு கெட்டவேலை செய்ய முதல் நாலு வளத்தாலையும் யோசிக்க வேணும் . இந்தக் கெட்டவேலையள் நெருப்பிலும் பாக்க கெட்ட சாமான் . இப்ப எங்களுக்குக் கெட்டவேலையள் செய்த ராஜபக்சா ஒரு இடமும் நிம்மதியாய் போய் வரேலாமல் கிடக்கு .

Since evils new from evils ever grow, Evil than fire works out more dreaded woe.

Les mauvaises actions engendrent la souffrance, elles sont à redouter plus que le feu.

அறிவினுள் எல்லாம் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல். 203

தமக்கு தீங்கு செய்யாதவருக்கும் தாம் பதிலுக்குத் தீங்கு செய்யாமல் இருத்தலை அறிவினுள் எல்லாம் தலைசிறந்த அறிவு என்று கூறுவர்.

எனது கருத்து :

ஒருத்தன் எங்களுக்கு கெட்ட வேலையொண்டு செய்தால் நாங்களும் திருப்பி அதையே செய்தால் எங்களுக்கும் செய்தவனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது .காலம் தான் சனத்துக்கு ரெண்டு பகுதியையும் அடையாளம் காட்டும் .

Even to those that hate make no return of ill;So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil.

Ne pas rendre le mal pour le mal est, dit-on, la première des sagesses. 

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க ; சூழின்
அறஞ்சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு. 204

பிறனுக்கு தீங்கு தரும் செயல்களை மறந்தும் நினைக்கக் கூடாது . நினைத்தால் அப்படி நினைத்தவனுக்கு கேடு செய்ய அறம் நினைக்கும் .

எனது கருத்து :

அரசன் அண்டறுப்பான் தெய்வம் நிண்டு கொல்லும் எண்டு சொல்லுவினம் இப்பவெல்லாம் ஆராவது எளியவேலையள் செய்தால் உடனை உடனை அதின்ரை றியாக்சன் தெரியும் அதால மறந்தும் ஆருக்கும் போய் கெட்ட வேலையள் செய்து போடாதையுங்கோ

Though good thy soul forget, plot not thy neighbour's fall,Thy plans shall 'virtue's Power' by ruin to thyself forestall.

Ne pense pas, au moins par oubli, à l’acte qui cause le malheur de ton prochain. Sinon, le dieu de la Justice pensera au moyen de causer ton malheur. 

இலன்என்று தீயவை செய்யற்க ; செய்யின்
இலன்ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து. 205

"யான் வறியவன் " என்று நினைத்து தீய செயல்களைச் செய்யக்கூடாது . செய்தால் பொருள் உடையவன் ஆகாது ,முன்னிலும் வறியவனாகித் துன்புறுவான் .

எனது கருத்து :

என்னதான் பசிச்சாலும் மற்றவன்ரை பொருளுகளிலை கைவைக்கக் கூடாது முதல் நல்ல இனிப்பாய் இருக்கும் .பேந்து அதுவே அவடை நடுறோட்டிலை நிக்கிறதுக்கும் அலுவல் பாக்கும் எண்டு ஐயன் சொன்னாலும் , பசிவந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் எண்டு எங்கடை பெரிசுகள் சொல்லியிருக்கிறதையும் யோசிக்கத்தான் வேண்டிக்கிடக்கு .

Make not thy poverty a plea for ill; Thy evil deeds will make thee poorer still.

Ne fais pas le mal parce que tu es pauvre; si tu le fais; tu deviendras plus pauvre encore. 

தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க ; நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான். 206

துன்பம் தருவன பின்பு தன்னை வந்தடைந்து வருந்துதலை விரும்பாதவன் தான் மற்றவர்க்குத் தீமை தரும் செயல்களைச் செய்யக் கூடாது .

எனது கருத்து :

உப்பைத் திண்டால் தண்ணி குடிக்கவேணும் எண்டும் , வினை விதைச்சால் வினையைத்தான் அறுக்கவேணும் எண்டு எங்கடை பெரிசுகள் சொல்லியிருக்கனம் . தனக்கு கஸ்ரமே வரக்கூடாது எண்டு நினைக்கிறவன் , மற்றவனுக்கு ஒருக்காலும் எளியவேலையள் பாக்கமட்டான் .

What ranks as evil spare to do, if thou would'st shun Affliction sore through ill to thee by others done.

Ne fais pas à autrui, le mal dont tu ne désires pas souffrir toi-même. 

எனைப்பகை உற்றாரும் உய்வர் ; வினைப்பகை
வீயாது பின்சென்று அடும். 207

எவ்வெளவு பெரிய பகையை அடைந்தவரும் ஒருவகையில் அதிலிருந்து தப்பிப் பிழைத்தல் கூடும் . ஆனால் ஒருவர் செய்த தீவினையாகிய பகை , செய்தவரை விட்டு நீங்காமல் பின் தொடர்ந்து அவரை அழிக்கும் .

எனது கருத்து :

ஆராவது காதலிச்சு கலியாணம் செய்தால் , முதல்லை தாய்தேப்பன் கேம் கேப்பினம் . பேந்து ஒரு பேரப்பிள்ளை பிறக்க சமாதானமாய் போவினம் . ஆனால் , இதையே சாட்டி ஆராவது தாய்தேப்பனுக்கு செய்வினைசூனியம் செய்தினமெண்டால் , அவையின்ர சந்ததியே உருப்படாது . இதைத் தான் ஐய்யனும் சொல்லிறார் .

From every enmity incurred there is to 'scape, a way; The wrath of evil deeds will dog men's steps, and slay.

On échappe à toute haine (quelque féroce qu’elle soit) mais celle causée par le mal (qu’on a fait) poursuit le coupable et le tue. 

தீயவை செய்தார் கெடுதல் , நிழல்தன்னை
வீயாது அடிஉறைந் துஅற்று. 208

தீய செயல்களைச் செய்தவர் துன்புறுவர் என்பது நிழல் தன்னை விடாமல் வந்து தன் காலடியில் தங்கியிருத்தலைப் போன்றது .

எனது கருத்து :

ஒருத்தர் மற்றவைக்குச் செய்யிற கெட்ட வேலையள் , அவையளின்ரை மனச்சாட்சி போலையும் , அவையின்ர சொந்த நிழல் போலையும் தொடர்ந்து வருமாம் .

Man's shadow dogs his steps where'er he wends; Destruction thus on sinful deeds attends.

Le mal que l’on fait suit le coupable, ainsi que l’ombre suit l’homme, partout sans jamais le quitter.

தன்னைத்தான் காதலன் ஆயின் எனைத்துஒன்றும்
துன்னற்க தீவினைப் பால். 209

ஒருவன் தன்னைத் தான் விரும்பி வாழ நினைத்தால் அவன் எந்தவிதமான எந்தவிதமான செயல்களிலும் ஈடுபடக்கூடாது .

எனது கருத்து :

ஒருத்தர் தான் தான் நல்லாயிருக்க வேணும் , எல்லாம் தனக்குத்தான் கிடைக்கவேணும் எண்டு நினைக்கிறதிலை பிழையில்லை . ஆனால் மற்றவனை விழுத்தி கெட்டவேலையள் செய்து இப்பிடி வரக்கூடாது.

Beware, if to thyself thyself is dear, Lest thou to aught that ranks as ill draw near!

Si l’on s’aime soi-même, il faut s’abstenir de ce qui peut participer du mal. 

அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்குஓடித்
தீவினை செய்யான் எனின். 210

ஒருவன் தவறான வழியில் சென்று தீய செயல்களைச் செய்யாமல் இருந்தால் அவனுக்கு எந்தத் துன்பமும் வராது என்பதாகும் .

எனது கருத்து :

இதுக்கு விபீசணனும் கர்ணனும் நல்ல உதாரணம் .இந்த ரெண்டு பேருமே சேர்ந்த இடம் பிழையான இடம் எண்டாலும் , கெட்ட வேலையள் செய்யாமல் வட்டதால கடைசியில தப்பீச்சினம் .

The man, to devious way of sin that never turned aside,From ruin rests secure, whatever ills betide.

Si, au lieu de e’engager dans la bonne voie, quelqu’un ne fait que du mal, sache qu’il est un professionnel du mal.

Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…