Skip to main content

அறத்துப்பால்- இல்லறவியல்- விருந்தோம்பல்-Cherishing Guests- L’hospitalité- 81 - 90.


அறத்துப்பால்- இல்லறவியல் விருந்தோம்பல்- Cherishing Guests-L’hospitalité-81-90. 


இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 81

மனைவியோடு வீட்டில் இருந்து பொருள்களைக் காப்பாற்றி வாழும் வாழ்க்கையெல்லாம் வந்த விருந்தினரை உபசரித்து அவர்களுக்கு உபகாரம் செய்வதற்காகத்தான் .

எனது கருத்து :

வீட்டில புருசனாய் இருக்கிறவன் நாலு பொருள் பண்டம் சேர்க்கவேணும் . அது கட்டாயம் செய்யவேணும் . அது ஏன் எண்டால் வாற விருந்தாளியளை வரவேற்று உபசரிக்கத் தான் .

All household cares and course of daily life have this in view.Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do.

C’est pour bien accueillir les hôtes et leur être utiles, que l’on vit avec son épouse dans la maison familiale et que l’on converse les Biens.

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று. 82

ஒருவன் தான் உண்பது சாவாமைக்குக் காரணமாகிய அமிழ்தமேயானாலும் விருந்தினர் புறத்தே இருக்கத், தான் மட்டும் தனித்து உண்ணல் விரும்பத்தக்கது ஆகாது .

எனது கருத்து :

நீங்கள் வீட்டில நஞ்சைத் தான் தின்னுங்கோ . ஆனால் விருந்தளியள் இருக்கேக்கை , கூடவே கூடாது . அது நொட் நைஸ் .

Though food of immortality should crown the board, Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred.

Goûter même le breuvage qui donne l’immortalité, en laissant les hôtes hors la maison est un acte indésirable.

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று. 83

தன்பால் வந்த விருந்தினரை நாள்தோறும் போற்றி வருபவனது இல்வாழ்க்கை வறுமைத் துன்பதால் வருந்திக் கெடுவதே இல்லை.

எனது கருத்து :

இந்தக் குறள் எனக்கு கொஞ்சம் இடிக்குது விருந்தாளியளை கவனிக்கிறது சொந்த பந்தம் கூடும் எண்டு நல்ல விசையம் தான் . ஆனா , இது வள்ளுவற்றை காலத்திலை ஓக்கேயாய் இருக்கலாம் . இண்டையான் நிலமைல டெயிலி விருந்தாளிகளை கூப்பிடிறது எண்டால் எங்கை போக???????????

Each day he tends the coming guest with kindly care; Painless, unfailing plenty shall his household share.

Le chef de famille qui, honore tous les jours, les hôtes qui viennent à lui, ne souffre pas de la misère et ne se ruine pas.

அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந்து ஓம்புவான் இல். 84

நல்ல விருந்தினரை முகமலர்சியோடு போற்றுபவனது இல்லத்தில் திருமகள் மனம் மகிழ்ந்து வாழ்வாள்

எனது கருத்து :

நாங்கள் சிலபேற்ரை வீட்டை போனால் அவைன்ரை வாய்தான் சொல்லும் வாங்கோ எண்டு . ஆனா செய்கையள் , எப்பிடிக் காய்வெட்டாலாம் எண்டு தான் யோசிப்பினம் . நாங்கள் திரும்பிற நேரம் பாத்து முழைங்கையிலை பிடிப்பினம் நிண்டு சாப்பிட்டிட்டுப் போங்கோ எண்டு . ஆனால் அப்பிடி இல்லாமை உண்மையில வாற விருந்தாளையள நல்லா குளிரப் பண்ணி அனுப்பினால் , உங்கடை வீட்டில செல்வ லெட்சுமியக்கா சந்தோசமாய் குடியிருப்பாவாம் .

With smiling face he entertains each virtuous guest, 'Fortune' with gladsome mind shall in his dwelling rest.

La déesse (Latchoumi) habite avec plaisir la maison de celui qui accueille et honore avec la mine rejouie, les hôtes dignes.

வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம். 85

விருந்தினரை முன்னர் உண்பித்து எஞ்சியதைப் பின்பு தான் உண்டு வாழ்பவனுடைய விளைநிலத்திற்கு வித்திடுதலும் வேண்டுமா ? வேண்டா தானே விளையும்

எனது கருத்து :

கிணத்தை இறைக்க இறைக்கத் தான் ஊறும் எண்டு சொல்லுவினம் எங்கடை பெரிசுகள் . அதைமாதிரித்தான் வாற விருந்தாளியளை உபசரிச்சு அவையை வயிறு குளிரப்பண்ணறதை தொடந்து செய்து கொண்டு வாங்கோ , உங்கடை வயல்லை விதைக்கத் தேள்வையில்லை . பயிர்பச்சை ஏதோ ஒரு வழியிலை தொடந்து வரும் எண்டு ஐயன் சொல்லுறார் .

Who first regales his guest, and then himself supplies,O'er all his fields, unsown, shall plenteous harvests rise.

Les champs de celui qui satisfait d’abord les hôtes et ne prend que la nourriture qui reste, ont-ils besoin d’être ensemencés.

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்வருந்து வானத் தவர்க்கு. 86

இப்பிறவியில் தன்னிடம் வந்த விருந்தினரை உபசரித்து , மேலும் வரக்கூடிய விருந்தினரை எதிர்பாரத்திருப்பவன் மறுமையில் தேவனாய் வானுலகில் வாழும் தேவர்க்கும் நல்ல விருந்தினன் ஆவான் .

எனது கருத்து :

நீங்கள் இப்பிடியெல்லாம் ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு வந்தால் , உங்கடை மரணத்துக்குப் பின்னால தேவலோகத்தில நீங்கள் தான் வி ஐ பி எண்டு சொன்னாலும் , ஒருத்தன் உயிரோடை இருக்கேக்கை கிடக்காத அங்கீகாரமும் புகழும் அவன் செத்தாப் பிறகு தேவலோகத்தில கிடைச்சு என்ன பயன்???????????

The guest arrived he tends, the coming guest expects to see;To those in heavenly homes that dwell a welcome guest is he.

Celui qui, après avoir servi les hôtes qui sont arrivés, en attend d’autres pour manager avec eux, devient un hôte honorable pour les habitants du Ciel.

இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன். 87

விருந்தினைப் போற்றுதலால் உண்டாகும் வேள்வியின் பயன் ஓர் அளவினை உடையது அன்று . விருந்தினரின் தகுதிக்கு ஏற்ற அளவாக அமையும் .

எனது கருத்து :

வீட்டுக்கு வாறவை ஏழையோ பணக்காறனோ விருந்தாளி எண்டு வந்தால் , ஒரே அளவான விருந்தோம்பலைத் மனிசனாய் பிறந்தவன் செய்யவேணும் . ஆனால் ஐயன் தகுதிதராதரம் பாத்துசெய்தால் விருந்தோம்பலின்ரை பலன்களும் வேறுபடும் எண்டிறார் . சம்திங் றோங்........

To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain;Their worth is as the worth of guests you entertain.

Il n’y a pas de mesure pour évaluer le mérite de l’acte hospitalier. Seul l’honorabilité de l’hôte est la mesure du sacrifice.

பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார். 88

விருந்தினரைப் போற்றி அவ்வேள்வியின் பயனை அடையாத அறிவில்லாதவர் , பொருளை வீணே காத்து இழந்து ஆதரவற்ரவரானோம் என்று பின்னர் வருந்துவர் .

எனது கருத்து :

சிலபேரை பாத்தியள் எண்டால் பெரிய காசுக்காறராய் இருப்பினம் . வைச்சிருந்தும் என்ன பிரையோசனம் ??? சாப்பிட்ட கையாலை காகம் கலைக்க மாட்டினம் , அவ்வளவு ஈச்சாப்பியள் . இவையளை அறிவிலியள் எண்டும் , பேந்து பின்னாலை கவலைப்படுவினம் எண்டு இவைக்கு ஒரு குட்டும் வைக்கிறார் .

With pain they guard their stores, yet 'All forlorn are we,' they'll cry,Who cherish not their guests, nor kindly help supply.

Ceux qui ne pratiquent pas l’hospitalité et ne savent pas gagner le mérite de ce sacrifice, se plaindront un jour d’avoir perdu la richesse qu’ils ont acquise et jalousement conservée.

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு. 89

செல்வ நிலையிலும் வறுமை என்பது , விருந்தோம்பாத அறியாமையாகும் . அது அறிவுடையாரிடம் உண்டாகாது . அறிவிலிகளிடம் மட்டுமே உள்ளதாகும் .

எனது கருத்து :

நாங்கள் எங்கடை வாழ்க்கையில சிலபேரைப் பாத்திருப்பம் . நல்ல வசதியாய் இருப்பினம் . ஆனால் , நெடுக பஞ்சப்பாட்டுப் பாடிக்கொண்டிருப்பினம் . எங்கை தங்களிட்டை ஐஞ்சைப் பத்தைக் கேட்டுப் போடுவினம் எண்டு .இவையள் மறந்தும் எங்களை தங்கடை வீட்டை கூப்பிட மாட்டினம் .இப்பிடியான குணங்கள் மூடரிட்டை மட்டும் தான் இருக்குமாம்.

To turn from guests is penury, though worldly goods abound; 'Tis senseless folly, only with the senseless found.

Le malheur de ceux qui possèdent, c’est le sot dédain du devoir de l’hospitalité: et ce malheur est le lot des ignorants.

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குநழ்யும் விருந்து. 90

அனிச்சமலர் நுகர்ந்தபொழுதே வாடிவிடும் . ஆனால் , விருந்தினர் முகம் மாறுபட்டுப் பார்க்கின்ற அளவிலேயே வாடி விடுவர்.

எனது கருத்து :

வீட்டுக்கு வாற விருந்தாளியளை நீங்கள் முழங்கையில பிடிச்சுக் கொண்டு அவையளை விருந்தோம்பல் செய்தியள் எண்டால் , அனிச்சம் பூ போல அவைன்ர முகம் வாடிப் போயிடும் எண்டு ஐயன் சொல்லுறார் .

The flower of 'Anicha' withers away, If you do but its fragrance inhale;If the face of the host cold welcome convey, The guest's heart within him will fail. 

La fleur ‘‘Anitsa’’ se flétrit lorsqu’on la sent. Ainsi le visage des hôtes pâlit, lorsqu’on les regarde d’un regard farouche.
Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…